Sağlık , Tatil, Otomobil , Araba , Mobilya , Alışveriş,wikipedi,2015,örnekleri,modelleri,dinle,indir,izle,albüm,hastalık,hastane,bitkiler,bitkisel ilaç,bedava,ücretsiz,yemek tarifleri,canlı,full,twiiteraynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

19 Aralık 2009 Yazan  
Kategori Genel

aynştayn beyi bilmeyen duymayan yoktur :) insana aynştayn denilince vay be diyesi geliyor ama değilmi? her ne kadar hakkında fazla bilgi sahibi olmasak bile küçüklüğümüzden beri şakaların içinde bile bu meşhur aynştayn geçiyordu. peki bu aynştayn kimdir? nedir necidir.. hayatı nasıl geçmiştir.. neler yaptı gibi sorulara aynştayn ile ilgili yazımızdan kolaylıkla ulaşabileceksiniz. aynştayn hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sitemizin arama kısmından aramalarınızı yapabilirsiniz..  Konunun Altında bir kaç zeka testi var onlarıda çözerseniz sevinirim :)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/d/d3/20071020022358!Albert_Einstein_Head.jpg(14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , AIman asıIIı fizikçi
20. yüzyıIın én önémIi kuramsaI fizikçisi 0Iarak nitéIénébiIir. GöréIiIik kuramını géIiştirmiş, kuantum mékaniği, istatistikséI mékanik vé k0zm0I0ji daIIarına önémIi katkıIar sağIamıştır. KuramsaI fiziğiné katkıIarından vé f0t0éIéktrik étki 0Iayına gétirdiği açıkIamadan d0Iayı 1921 N0béI Fizik ÖdüIü’né Iayık görüImüştür. (N0béI ÖdüIü’nün vé N0béI K0mitési’nin 0 zamanki iIkéIéri d0ğruItusunda, bugün én önémIi katkısı 0Iarak nitéIéndiriIén görécéIik kuramı fazIa kuramsaI buIunmuş vé ödüIdé açıkça söz k0nusu édiImémiştir.)

UIm’da d0ğdu. Ç0cukIuğunu Münih’dé géçirdi vé iIk öğrénimini burada yaptı. Iisé öğrénimini 1894’té İsviçré’dé tamamIadı vé 1896’da Zürih P0Iitéknik énstitüsü’né (éTH) girdi. AIbért éinstéin s0nradan İsviçré vatandaşı 0Idu vé Sırp asıIIı bir kız öğrénci iIé évIéndi. S0nra Bérn’dé fédéraI patént dairésindé görév aIdı. Bu görévdén arta kaIan zamanIarda çağdaş fizikté 0rtaya atıImaya başIanan pr0bIémIér üzérindé düşünmék fırsatını buIdu. Öncé at0mun yapısı vé Max PIanck’ın kuvantum té0risi iIé iIgiIéndi. Br0wn harékétiné ihtimaIIér hésabını uyguIayarak bunun té0risini kurdu vé Av0gadr0 sayısının déğérini hésapIayarak té0risini tést étti. Kuvantum té0risinin önémini iIk anIayan fizikçiIérdén birisi 0Idu vé bunu ışıma énérjisiné uyguIadı. Bu da 0nun, ışık tanécikIéri véya f0t0nIar hip0tézini kurmasını sağIadı. Bu y0Idan f0t0éIéktrik 0Iayını açıkIayabiIdi. Bu çaIışmaIarını açıkIayan vé 1905 yıIında “AnnaIén dér Physik” dérgisindé yayımIanan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı vé bu yazıda görécéIik té0risinin téméIini attı. Té0riIéri sért tartışmaIara y0I açtı. 1909’da Zürih Ünivérsitési’ndé öğrétim görévIisi 0Idu. Prag’da bir yıI kaIdıktan s0nra, Zürih P0Iitéknik énstitüsü’ndé pr0fésör 0Idu. 1913’dé BérIin Kaisér-WiIhéIm énstitüsündé dérs vérdi vé Prusya BiIimIér akadémisiné üyé séçiIdi. İsviçré vatandaşı 0Iarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaIdı.

İkinci défa, bu kéz akrabası 0Ian bir kadınIa, évIéndi; bu yirmi yıI içindé birç0k özIü incéIémé yazısı yayımIadı vé bunIarda té0riIérini géIiştirdi. 1921’dé Fizik N0béI ÖdüIü’nü kazandı.

AIbért éinstéin, yabancı üIkéIéré bir ç0k gézi yapmakIa birIikté 1933’é kadar BérIin’dé yaşadı. AImanya’da yönétimé géIén Nasy0naI S0syaIist (Nazi) réjimin ırkçı tutumu d0IayısıyIa, pék ç0k Musévi asıIIı biIim adamı gibi 0 da AImanya’dan ayrıIdı. Paris’té C0IIégé dé Francé’ta dérs vérdi; burdan BéIçika’ya 0radan da İngiItéré’yé géçti. S0n 0Iarak Amérika BirIéşik DévIétIéri’né gidérék Princét0n Ünivérsitési kampüsündé étkinIik göstérén Instituté f0r Advancéd Study’dé (İIéri Araştırma énstitüsü) pr0fésör 0Idu. 1940 yıIında Amérikan yurttaşIığına géçti. 1955’dé Princét0n’da öIdü.

Fizik aIanındaki çaIışmaIarı m0dérn biIimi büyük öIçüdé étkiIédi. Kéndisi özéIIikIé zaman vé uzay için düzénIénmiş bağIıIık (izafiyét) té0risiyIé tanındı. Bu té0ri üç böIümé ayrıIır: Néwt0n mékaniğinin yasaIarını déğiştirén vé kütIé iIé énérjinin éşdéğérIi 0Iduğunu öné sürén sınırIı bağIıIık (1905); éğriséI vé s0nIu 0Iarak düşünüIén dört b0yutIu bir évréné ait çékim té0risini vérén généI bağIıIık (1916); éIéktr0-manyétizma vé yérçékimini aynı aIanda birIéştirén daha géniş kapsamIı té0ri dénéméIéri. AIbért éinstéin, iIk iki té0rinin géçérIiIiği at0m fiziği vé astr0n0mi aIanında yapıIan dénéyIérIé ç0k başarıIı bir biçimdé sınanmıştır; çağdaş fiziğin téméI taşIarı arasında yér aIırIar.SöyIédiği güzéI bir söz vardır “Bén at0mu iyi bir şéy için kéşféttim,insanIar at0mIa birbirIérini öIdürüy0rIar”

Sizlere Şimdi Araştırırken Hoşuma giden bir kaç zeka sorusu soracağım :) Bunları bilen aynştayn ile aynı zekaya yakınmış öyle dediler.. Bakalım Soruların ne kadarına doğru cevap verebileceksiniz. Soruları tahmin edenler altdaki yorum panelimize cevabını yazarsa en kısa zamanda benim tarafımdan onaylanacaktır.. Bizi takip etmeyi unutmayın :)

Yukardaki Aynştayn ın Hayatını Ve Özetini Beğenmeyenler Yeni Düzenlenmiş Yazıya bakabilirler..

Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi.

20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görelilik kuramını (diğer adları ile İzafiyet Teorisi ya da Rölativite Kuramı) geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. (Nobel Ödülü’nün ve Nobel Komitesi’nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilen Görelilik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.)

Hayatı

Einstein 1879 yılında Güney Almanya ’nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi; annesi ise, klasik müziğe meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı. Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, ailesini tedirginliğe düşürmüşse de, sonraki yıllarda bu korkularının gereksizliği anlaşılacaktı. Giderek meraklı, hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu.

Okulu hiçbir zaman sevemedi. Gerçekten de, genç Einstein’ın ileride ortaya çıkacak dehasının temelleri, kendisinin de sonradan belirttiği gibi, okulda değil başka yerlerde atılmıştı: “Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri, beş yaşında iken amcamın armağanı pusulada bulduğum gizem; diğeri on iki yaşındayken tanıştığım Öklid geometrisi.Gençliğinde bu geometrinin büyüsüne kapılmayan bir kimsenin, ileride kuramsal bilimde parlak bir atılım yapabileceği hiç beklenmemelidir!”

Lise öğrenimini 1894′te İsviçre’de tamamladı ve 1896′da Zürih Politeknik Enstitüsü’ne (ETH) girdi.

Einstein, Sırp asıllı Mileva Maric adlı bir fizik öğrencisi ile evlendi. Mileva, Einstein’nın 1905′te çıkardığı araştırmanın matematik hesaplarında yardımcı olmuştur.

1955′te hayata gözlerini yumana kadar bilim dünyasına çok şey kattı. 1916′da yayımladığı “Genel Görelilik Kuramı“, 1921′de “fotoelektrik etki ve kuramsal fizik” alanında çalışmalarıyla aldığı Nobel Fizik Ödülü, dahinin en önemli başarılarından sadece ikisi ya bilinmeyen dünyası… Bern’de federal patent dairesinde görev aldı. Bu görevden arta kalan zamanlarda çağdaş fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerinde düşünme fırsatı buldu. Önce atomun yapısı ve Max Planck’ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Brown hareketine ihtimaller hesabını uygulayarak bunun teorisini kurdu vedeğerini hesaplayarak teorisini test etti. Kuantum teorisinin önemini ilk anlayan fizikçilerden birisi oldu ve bunu ışıma enerj Avogadro sayısının isine uyguladı. Bu da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını ve fotoelektrik olayını açıklayabilmesini sağladı.

1905 yılında “Annalen der Physik” dergisinde bu çalışmalarını açıklayan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı ve bu yazıda görecelik teorisinin temelini attı. Teorileri sert tartışmalara yol açtı. 1909′da Zürih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. Prag’da bir yıl kaldıktan sonra, Zürih Politeknik Enstitüsü’nde profesör oldu. 1913′de Berlin Kaiser-Wilhelm Enstitüsü’nde ders verdi ve Prusya Bilimler akademisine üye seçildi. Bir bilim adamı olarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaldı. İlk eşinden Hans ve Eduard isminde iki erkek çocuk sahibi olan bilim adamını 1914 yılında eşi terk etti. 1. Dünya Savaşı nedeniyle yiyecek kıtlığı sırasında mide ağrıları çeken bilim adamına kuzeni Elsa bakmış ve ikinci defa kuzeni Elsa ile evlenmiştir.

Birçok özlü inceleme yazısı yayımladı ve bunlarda teorilerini geliştirdi. 1921′de Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı.

Yabancı ülkelere birçok gezi yapmakla birlikte 1933′e kadar Berlin’de yaşadı. Almanya’da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist (Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek çok Musevi asıllı bilim adamı gibi o da Almanya’dan ayrıldı.

Einstein, İsrail’li diplomat ve politikacı Abba Eban’la birlikte.

Paris’te College de France’ta ders verdi; burdan Belçika’ya oradan da İngiltere’ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Princeton Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren Institute for Advanced Study’de (İleri Araştırma Enstitüsü) profesör oldu. 1940 yılında Amerikan yurttaşlığına geçti.

Küçük oğlu Eduard akıl hastalığı nedeni ile Zürih yakınlarında bir bakım evinde hayatını geçirmiş; büyük oğlu Hans, babası ve annesinin karşılaştığı Zürih Polytecnic’te mühendislik okumuş ve daha sonra University of California, Berkley’de profesörlük yapmıştır. 1955′de Princeton’da ölmüştür; oğlu Hans yanında bulunmuştur.

Üvey kızı Margot Einstein, bilim adamının kişisel mektuplarını özenle herkesten saklamış ve kendisinin ölümunden 20 yıl sonra daha saklı kalmasını vasiyet etmisti. Günümüzde Princeton Üniversitesi tarafından basılan bu mektuplar bilim adamının gizli kalmış özel yaşamı hakkında ilginç bilgiler sunmaktaydı.

BULUŞLARI

Einstein’ın fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkiledi.

Bu teori üç bölüme ayrılır:

 1. Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren Özel Görelilik (1905);
 2. Eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren Genel Görelilik (1916);
 3. Elektro-manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri.

İlk iki teorinin geçerliliği atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar. Einstein atom ile ilgili olarak: “Ben atomu iyi bir şey için keşfettim,ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.” demiştir. Ayrıca birçok kişinin ilgisini çeken “Neden Sosyalizm?” adlı yazısı Monthly Review adlı aylık dergisinin, ilk sayısının, ilk yazısıdır.

Yorumlar


512 Yorum yapılmış "aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi"

 1. dilan demişki 26 Aralık 09 05:42 

  igranç

 2. dilan demişki 26 Aralık 09 05:43 

  bu ne be böylemi ödev olur

 3. dilan demişki 26 Aralık 09 05:43 

  bu ne ayştavn

 4. ayşegü demişki 28 Aralık 09 09:49 

  Size göre iğrenç bu aynştayn olmasaydı zorluk çekerdiniz ayrıca sadece aynştayn değil tüm bilim adamları sayesinde hayatınız kolaylaştı.

 5. ayşegü demişki 28 Aralık 09 09:50 

  çirin şey salak bilip bilmeden konuşuyosun oradan

 6. ayşegül demişki 28 Aralık 09 09:51 

  sen kaç yaşındasın eminim 7 yaşındasındır

 7. ayşegül demişki 28 Aralık 09 10:25 

  siz öyle sanın aslında aynştay olmasaydı hayatınız zordu ayrıcada sadece aynştayn değil tüm bilim adamı olmasaydı hayatınız zordu haberin varmı senin neden salakça konuşuorsun ayrıca sen daha bilmeden konuşmasana salak şey bilip bilmeden igranç,bune ya bölemi ödev olur ve bu ne ayştavn diyosun eminim sen 7 yaşındasındır son irşey diycem sana oda madem sen küçüksün ve Aynştayn’ı bilmiyorsun ozaman yaşına başına bakmadan birşey bilmeden kafana göre okumadan yorum niye yazıyosun sen salakmısınbee çocuk

 8. ayşegül demişki 28 Aralık 09 10:27 

  çok güzel

 9. john morisın rey mysterio jeff hardy matt hardy smackdown undertaker batista demişki 30 Aralık 09 11:34 

  ben bundan bir kelime bile anlamadım bu nasıl bir şey

 10. john morisın rey mysterio jeff hardy matt hardy smackdown undertaker batista demişki 30 Aralık 09 11:34 

  haaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaa

 11. john morisın rey mysterio jeff hardy matt hardy smackdown undertaker batista demişki 30 Aralık 09 11:36 

  merak etmeyin biz beşiktaşa gelicez 3 ocakta smackdowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnn

 12. eda demişki 31 Aralık 09 04:23 

  hayatımızı yardımcı oldu teşekurler diyorum ayştan;naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 13. musa demişki 03 Ocak 10 01:53 

  yaa bune ya ödev verdiler anştaynın kısa bir anısını bul diye ama yok beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee offfffffffffffffff

 14. musa demişki 03 Ocak 10 01:54 

  ben mutantım

 15. EDA demişki 03 Ocak 10 11:03 

  hiç brnz mantklı bi şey yazmamşsnz aysyaynı sevmeyen blşlarndan yararlanmasn seven de sesni çkrmasn kmse yorum yazmasn……SON NOKTA.

 16. arda eren kara demişki 04 Ocak 10 06:53 

  çok uzun ama bize bilgi kazandıyor ve çok güzel

 17. arda eren kara demişki 04 Ocak 10 06:56 

  ya öğretmen ödev veriyor bizbulamıyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 18. arda eren kara demişki 04 Ocak 10 06:57 

  geşke yanımda olsaydı eylül yıldırım

 19. merve demişki 04 Ocak 10 11:30 

  süper olmuş kanki

 20. exper demişki 06 Ocak 10 08:32 

  bu adam neyi bulmuş yhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hiç bişi yok bu adamla ilgili cnm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …

 21. emircan demişki 07 Ocak 10 02:50 

  bu adam yer çekimini buldu

 22. ümran demişki 09 Ocak 10 13:08 

  ıy yüregime indirdiniz

 23. ümran demişki 09 Ocak 10 13:11 

  aynştan deli mi?

 24. ensar demişki 10 Ocak 10 10:12 

  BU AYNŞTAYNLADA İLGİLİ HİÇ BİR ŞEY YOK YAAAAA…….

 25. KRAL ENSAR demişki 10 Ocak 10 10:13 

  BU NE BİÇİM AYNŞAYN…..

 26. ENSAR demişki 10 Ocak 10 10:14 

  AYNŞTAYNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM

 27. ENSAR TANUĞUR demişki 10 Ocak 10 10:15 

  AYNTAYNNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM……..

 28. ENSAR demişki 10 Ocak 10 10:16 

  AHHHHHHHHHHHHHHHHH

 29. BABAGİBİ demişki 10 Ocak 10 10:16 

  AYNTAYN….

 30. ENSAR TANUĞUR demişki 10 Ocak 10 10:17 

  AYŞTAYNNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM……….

 31. ümran demişki 11 Ocak 10 08:07 

  ayyyyy bunu defderime yazdım öğretmenim kızdı

 32. ümran demişki 11 Ocak 10 08:07 

  nbr

 33. ümran demişki 11 Ocak 10 08:09 

  ıy

 34. samed demişki 11 Ocak 10 09:44 

  terbiyesizler kavga etmeyin bilim adamları iyi ben 33 yaşındayım sizde kavgacı olmayın

 35. simge demişki 11 Ocak 10 10:50 

  bu ne kardeşim burda bişe anlatmıyoki yani bişe anladısam arap olam çok uzun oldugu için anlamadım

 36. fdjlhgırhgu demişki 11 Ocak 10 10:53 

  hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaa öffffffffff aman bune burda çok komik bişe var aaaaaaaaaa nerede yaaaaaa kaybettim

 37. eşref demişki 11 Ocak 10 13:26 

  bence güzel

 38. eşref demişki 11 Ocak 10 13:27 

  AYŞTAYNNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM……….

 39. eşref demişki 11 Ocak 10 13:28 

  ben mutantım

 40. eşref demişki 11 Ocak 10 13:28 

  SON NOKTA.

 41. eşref demişki 11 Ocak 10 13:31 

  musa senin soy adıne
  ?

 42. eşref demişki 11 Ocak 10 13:31 

  şimdi

  SON NOKTA.

 43. eşref demişki 11 Ocak 10 13:33 

  emircan kayar bilmedu

 44. beyzanur demişki 12 Ocak 10 05:02 

  öğretmen ödev veriyor bunlar da çok uzun yazı yazdırıyor

 45. kübra demişki 12 Ocak 10 07:32 

  yaaa hepinizde çok saçma şeyler yazmışınız ama hakkatten çok uzun bunu yazacak olsan günlerini alır beeee

 46. kübra demişki 12 Ocak 10 07:33 

  bulamıyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ufffffffffffffffffffffffffffffff

 47. alperen demişki 12 Ocak 10 10:05 

  süper harika bukadarı banayetti

 48. alperen demişki 12 Ocak 10 10:06 

  mert malmısın sen

 49. alperen demişki 12 Ocak 10 10:07 

  eşref nbr

 50. undertacker demişki 13 Ocak 10 10:36 

  INSANLAR EMEK HARCIYO SIZ OKUMAYA ERINIYORSUNUZ ????

 51. ümran demişki 13 Ocak 10 10:45 

  saçmalamayın ben 34 yaşındayım

  birazsaygınız olsun ben

  ödev için değil ne yazıyolar?

  diyebaktım ama burda terbiye kalmamiş

  hoşça kalın edepsizler

 52. merve demişki 14 Ocak 10 08:02 

  nebu iğrenç =) bu kadar geri zekalılık olmaz

 53. ilayda demişki 14 Ocak 10 13:51 

  tek kelimeyle ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.yüreğim ağızıma geldi

 54. ilayda demişki 14 Ocak 10 13:53 

  bu nasıl bir duygu biliyormusunuz?

 55. görük demişki 15 Ocak 10 09:08 

  deli ya deliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 56. tunahan demişki 15 Ocak 10 13:21 

  seni arayary canım çıktı

 57. tunahan demişki 15 Ocak 10 13:22 

  ÇOK
  KONUŞRUZ
  SENİ
  OKLDA
  AŞTEY

 58. sedat demişki 17 Ocak 10 13:35 

  bu adam neyi buldunu soyleyim enstayn atomu parcalamayi buldu sonrada alman nazilere satti binlerce insani oldurdu daha sonrada ben atomu iylik icin bulmustum dedi

 59. esma demişki 20 Ocak 10 12:28 

  çokgüzelolmuş

 60. simge buluş demişki 20 Ocak 10 14:29 

  bir kişi yılarını verir yararlı bişey yapar 25 kişi kıskanınıp önüne taş koyar. AYŞTAYN dan

 61. simge buluş demişki 20 Ocak 10 15:29 

  ayştay hakkında cokbilgim yok ama bize bıraktığı sözler süperrrrrrrrr……………..

 62. aleyna demişki 02 Şubat 10 08:36 

  izlenmiyor =(

 63. damla demişki 05 Şubat 10 10:17 

  süper şeyler yapmışın ayştay

 64. damla demişki 05 Şubat 10 10:18 

  hayatınıda biraz kısa yassaydın daha süper olcaktı

 65. mahir demişki 07 Şubat 10 01:12 

  çok güzel bir ödevdi aynştayn olmasaydı çok büyük sorumlar yaşardık

 66. faruk demişki 08 Şubat 10 08:54 

  jeff hardy seni her zaman beklicem

 67. faruk demişki 08 Şubat 10 08:55 

  smmmmackk ddddddoown

 68. faruk demişki 08 Şubat 10 08:56 

  en çok sevdiğim jefhary matt hardy under taker john cena kofi kingston

 69. faruk demişki 08 Şubat 10 08:57 

  ama en çok jeff hardy

 70. serok demişki 08 Şubat 10 09:32 

  ayştayn ayştayn diye bir şarkı var yoooooo. dediler bana yaralısın ayştayn yooooooooooooooo

 71. merve demişki 09 Şubat 10 08:19 

  arkadaşlar neden öle diosunuz

 72. batuhan demişki 09 Şubat 10 08:47 

  çok işime yaradı bilgileriniz teşekürlerrrr

 73. bg demişki 10 Şubat 10 08:46 

  bu ne bçim anştan o anştansa ben bilim adamıyım demi

 74. selin demişki 10 Şubat 10 09:05 

  klüp ödevi var ben daha ne anlıycam 2 ye gidiosam :(kaç kere ödev verdi sayamam…Ama çok oldu bu ödevler:(

 75. sünnü barış demişki 10 Şubat 10 09:19 

  bu yazının sayesinde ödevim 100 geldi çok iyi bir site bu

 76. £N£$ demişki 11 Şubat 10 03:03 

  çok işime yaradın

 77. ali demişki 11 Şubat 10 11:37 

  biz ne bulduğunu sorduk? O hayatını ne bulursa yazmış

 78. ali demişki 11 Şubat 10 11:40 

  tüüüü allah belanızı versin

 79. hatiiceee demişki 12 Şubat 10 04:37 

  spr yaa ayştayn olmasaydıııı……

 80. yunus demişki 12 Şubat 10 07:23 

  güzel bir adama benziyor :)

 81. buket demişki 14 Şubat 10 07:24 

  siz ole diyin aynştayn olmasaydı bakıyım siz bole elektiriksiz nasıl yasasrdınızzzzzzzzzzzzz

 82. sofia demişki 15 Şubat 10 03:07 

  ayntayn bence büyük bir bilim adamı.daha 9 yaşıında olmama rağmen ben ona özeniyorum.

 83. hakannnnnnnnnnnnnnnnnnnn demişki 15 Şubat 10 04:08 

  adamın tipi kaymış suda boğulmaz

 84. hakannnnnnnnnnnnnnnnnnnn demişki 15 Şubat 10 04:12 

  dalga gecmeyin ayştayn la gecerseniz karşınızda bni bulursunuz böynkkkkk

 85. gizem demişki 15 Şubat 10 06:12 

  çok kkkkkkötü neyi buldugunu anlamadım

 86. tuğçe demişki 15 Şubat 10 06:50 

  :D

 87. tuğçe demişki 15 Şubat 10 06:51 

  BİLİP BİLMEDEN KONUSUYONUZ

 88. tuğçe demişki 15 Şubat 10 06:51 

  :(

 89. berna demişki 15 Şubat 10 08:39 

  saçlara baksana elektrik çarpmış sanki

 90. asmin demişki 15 Şubat 10 10:56 

  ya zaten siz hepiniz gerizekalı ve aptalsınız annezizde babanızda öyle neden öncedan o adam o kadar sefalet çekti ölüncemi öyle oldu yok efendim keşke sizin gibi olsammışımda lan oğlum yalan atmayın böyle yazılar yazmayın lan hepinizin amına koyup sikerim lan

 91. asmin demişki 15 Şubat 10 10:58 

  smack down mett hardy seni çok seviyorum lütfen mesajlarımı ngör

 92. yokk demişki 16 Şubat 10 06:56 

  iğrenç böyle bişey olamaz ne biçim ödew bu hiç bişey yoq

 93. betar demişki 16 Şubat 10 11:31 

  susun ben konuşacam

 94. betar demişki 16 Şubat 10 11:32 

  siz kimsiniz ezmeler çok güzel
  siz oln boylede görelim kötü diyen ezmeler

 95. eylül demişki 17 Şubat 10 05:04 

  Asmin e bakın smack dowdan söz edio salak

 96. ali demişki 21 Şubat 10 10:58 

  çok ayıp o olmasaydı ne kadar zor olacaktı hayat siz kaçık mısınız da olamadığınız seviyeye sağip adamı kıskanıyorsunuz siz bir ödev çok yazılı olmayacak diyorsunuz ama bunu düşünen aptallardan daha zeki olduğumu öne sürüyorum.ve benim gibi düşünmeyenleere gerçekten acıyorum:)

 97. efe can demişki 22 Şubat 10 10:16 

  yaaaaaaaaa öğretmen ödew werdi bulamadım
  :@

 98. eylül demişki 22 Şubat 10 12:45 

  bencede bir anştayn deyil bütün bilim adamları olmasaydı hayatımız zordu mesela edison olmasaydı mumlarla derslerimizi çalışacaktık arkadaşlar o yüz den bilim adamları hakkında öyle şeyler demeyin vede yazılanlara karışmayın ne yazarlar sa yaz sın lar ya çok biliyorsanız bilim adamlarının hayatını oturun kendiniz yazın yazıkdeğilmi arkadaşlar o adamlara bilim adamlarını ilk önce araştırıyorla onlarıda düşünün biraz hep kendinizi düşünmeyin

 99. elif demişki 23 Şubat 10 09:20 

  hohohohohohoh

 100. sülo demişki 24 Şubat 10 09:58 

  gsl iiiiiiii ama aystayn kotu laaa mamma

 101. zehra demişki 24 Şubat 10 10:50 

  ya çok teşekkürler bir kaç asalak iğrenç demişti salaklar aynştan olmasaydı hayatınız bu kadar kolay değildi salaklar yapan kimse teşekkürler:)

 102. vedatttttt demişki 26 Şubat 10 04:03 

  ooooffffffff bu ne ödev dediğiniz şeye bak.kendim yazsam daha iyiiiiiiii

 103. vedatttttt demişki 26 Şubat 10 04:07 

  ama aiştaynı çok seviyorum.nasıl olsa bana çekmişş.
  en büyük vedat
  başka büyük yok
  sence öyle deyilmi
  söylesene
  hı bu arada undetekar değil
  rey misteryo
  eveeet işte geliyor
  gümmmmmmmmmmmmmmmmm

 104. hazar demişki 26 Şubat 10 04:08 

  seni seviyorum

 105. Ahmet Zeki demişki 26 Şubat 10 08:59 

  yha hiç bişi anlamadııııımmmm ooooofffffff

 106. Ahmet Zeki demişki 26 Şubat 10 09:00 

  yada tek kelimeyle mükkemmel

 107. Ahmet Zeki demişki 26 Şubat 10 09:01 

  çoooookkkkkkk gggüüüüüzzzzeeelllll ama bişi anlamadım

 108. Ahmet Zeki demişki 26 Şubat 10 09:03 

  eti topkek

 109. Ahmet Zeki demişki 26 Şubat 10 09:03 

  vazgeçilmeyen kek eti top kek

 110. Beyza demişki 28 Şubat 10 01:48 

  AYNŞTAYN olmasaydı çok zorluklar geçirecktik buldugun buluşu bulmasaydı ne zorkularr geçirecektik yukar daki şeyi okumadan ne aptal aptam yazılar yızıyorsunuz yaz bece adama teşşekür etmeliyiz ben ce ççookk güzel olmuş ben burdan ayşegüle katılıyorum tammaı

 111. kutluhan demişki 28 Şubat 10 12:45 

  bilgi verici herkes okumalı :D

 112. çalışkan prenses demişki 28 Şubat 10 23:56 

  arkadaşlar biraz emeğe saygı özürlü özürlü davranıp öyle şeyler söylemeyin

 113. çalışkan prenses demişki 28 Şubat 10 23:57 

  emeğe saygııııııııııııııııııııııııııııııııııı

 114. selma demişki 01 Mart 10 02:20 

  ya bn neyi bldğnu srtym haytnı deil

 115. şeker demişki 01 Mart 10 10:24 

  bnce bu adam çok sacma bir şey bulmuş ben bile ondn daha akıllıyım yanii şekerlerr

 116. cengiz yavuz demişki 01 Mart 10 23:12 

  bu adam hiç bir şey bulmamış sadece saçma sapan olan ve çürütülen bir kaç teorisi var

 117. arslan demişki 02 Mart 10 10:53 

  Kendi filminizin fragmanlarını yine siz kendiniz yapın ,başkasına bırakmayın i …
  ( yabana atmayın bu sözleri)

 118. malik demişki 03 Mart 10 08:58 

  Çok güzel bilgili Bir Adam Bi Kere Siz Öyle Sanın Bütün (Bilgi) Burda

 119. seren elif demişki 04 Mart 10 00:09 

  valla çok güzel

 120. ayça demişki 04 Mart 10 00:49 

  o kadar güzel yorumlamışlarki muhteşem olmuş

 121. nazan demişki 04 Mart 10 06:37 

  ayşegül çok konuşma asıl sen orda otur köpek gibi havlamada ayştay’ın yaptığı buluşa saygı duyup ayağımı öp bebeeeeeeeeee):):

 122. manka demişki 04 Mart 10 07:39 

  anştayn neyi buldu

 123. samet demişki 04 Mart 10 07:41 

  samet

 124. hilal demişki 04 Mart 10 11:02 

  bayıldım bayıldım

 125. hilal demişki 04 Mart 10 11:03 

  siz afacanlar sakın bidaha burnunuzu bu işlere sokmayın haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 126. hilal demişki 04 Mart 10 11:04 

  he bu arada bnim hakkımda konuşmaın ağzınıza sıçarım

 127. hilal demişki 04 Mart 10 11:05 

  haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 128. hilal demişki 04 Mart 10 11:05 

  tamam mı ?

 129. mert demişki 04 Mart 10 11:35 

  ilgiç gerçekten

 130. mehmet demişki 05 Mart 10 04:16 

  aradımı bulamadım

 131. mehmet demişki 05 Mart 10 04:18 

  ohilalın ağzınada ben sıçarım

 132. mehmet emin günaç demişki 05 Mart 10 04:23 

  hilal sen devellidenmisin

 133. mehmet emin günaç demişki 05 Mart 10 04:30 

  hilal

 134. fatma demişki 06 Mart 10 01:59 

  ayniştayn bir tane

 135. fatma demişki 07 Mart 10 11:38 

  güzelllllllllllllll

 136. halit demişki 08 Mart 10 07:20 

  çok güzel

 137. melek demişki 08 Mart 10 08:38 

  çok güzel olmuş bencede

 138. ahmet bahadır demişki 09 Mart 10 00:29 

  smacdawn raw

 139. aline demişki 09 Mart 10 11:08 

  bu ne biçim şey ikidebir bişeyler yazmışınız biriniz son nokta diyo malmısınız siz yaw zaten ayşten ne leri buldu sıkıyosa bunun cevabını verin ayştein hangi icatları yaptı

 140. aline demişki 09 Mart 10 11:09 

  töbe töbe

 141. emre demişki 10 Mart 10 08:14 

  çokuzun yavvvv

 142. aleyna demişki 10 Mart 10 11:21 

  süpper yha bnun sayesinde yüz aldım tşkürler

 143. ismail demişki 11 Mart 10 09:27 

  ayşteine küfür edenin allahını sikiyim

 144. no panic demişki 11 Mart 10 11:33 

  no panic no heycan bi çaakcam ne hercan kalcak ne panic

 145. sarp demişki 12 Mart 10 15:31 

  arnızdan biri çok salak

 146. sarp demişki 12 Mart 10 15:31 

  aranızdan

 147. yaren demişki 14 Mart 10 09:09 

  aslında biraz güzall ama çok uzun

 148. meljıjhfu demişki 16 Mart 10 10:02 

  bence aynştan çok güzrl hayat hikayesi var

 149. selena demişki 16 Mart 10 10:03 

  ah anştanın hikayesi çok güzel çocuklar çok ayıp bu dediğiniz

 150. boynom demişki 16 Mart 10 10:35 

  yha bu adam çok zeki :)

 151. xD Hayat Bom Boş Çalkala Coş xD demişki 16 Mart 10 10:40 

  Siz Alber Einstein’ı kötülemeye devam edin.Adam o kadar buluş yapsın.Hayatımızı kolaylaştırsın,sizin yazdıklarınıa bakın.Onu sevmiyosanız buraya yazmanız gerekmiyodu.Artık herkes biliyor.Nankörlük edip oturacağınıza Albert Einstein ve bilim adamları olmasaydı şimdiki halimii düşünün ve bu durumda olmamıza şikredin.Onlar bulduğu buluşlar olmasaydı şimdiki teknolojik ürünlerin çoğu olmazdı.Albert Einstein’ı atom bombasını buldu artık savaşlarda daha güçlü olunuyor diye suçluyorsanız yanılıyorsunuz.Atom tıpta ve gemilerin yapımında kullanılıyor.Böyle burada abuk subuk şeyler yazacağınıza açın biraz kitap okuyun aklınız başınıza gelir belki.

 152. ilayda demişki 16 Mart 10 12:05 

  bence gayet güzeldi

 153. ilayda demişki 16 Mart 10 12:07 

  güzeldi valla

 154. missie demişki 16 Mart 10 12:08 

  ilayda sana katılıyorummm

 155. nuash demişki 17 Mart 10 10:09 

  lan buneya bberbat :(

 156. tuğçenur demişki 18 Mart 10 11:02 

  kaç kere araştırdım.adamın dili çıkçak nerdeyse

 157. banu demişki 19 Mart 10 03:50 

  ne bu ya böyle şey mi olur

 158. eda demişki 20 Mart 10 11:19 

  adam resmen deli

 159. rukiye hicri demişki 21 Mart 10 03:12 

  ben aynştayn ne bulmuş hala anlamadım…

 160. ali demişki 21 Mart 10 04:07 

  bence güzel :)))))))))))))::::::::::::::)))))))))))

 161. ali demişki 21 Mart 10 04:08 

  kimse inanmazsa innmasım

 162. fadime demişki 21 Mart 10 04:45 

  çoooook güzel bazılarının hiç umrunda değil tebrikler

 163. HaSrEt demişki 22 Mart 10 10:10 

  süperrrr tebriklerrrr bunj beyenmiyenler hepsi top

 164. İLKNUR demişki 22 Mart 10 10:47 

  adam zeka ötesi bişey anlatamam yani çok zeki ya bu zeka yani kimsede bulunmazzz

 165. hayat demişki 23 Mart 10 09:13 

  Bune Yaa Hepp Okuu Okuuu Ööö İğrençç Benm Vaktim Bunlar İçin Değill Byyy

 166. q!z€m demişki 23 Mart 10 11:18 

  öğretmen ödev verdi bulamadım yhaaaa :(

 167. q!z€m demişki 23 Mart 10 11:19 

  albeert einstein neyi bulmuş ben hala anlamış değilim…

 168. OKTAY demişki 24 Mart 10 01:55 

  ya kim anlamıs da sen anlayacan

 169. aykız demişki 24 Mart 10 07:47 

  bakın arkadaşlar bu yazdıklarınız hiç de hoş değil sanki çooooooookmu kolay birşey bulmuş ya bulmasaydıhe yer çekimini uzay da uçar gibi uçardık çay bile hava da kalırdı bunu bilinki ooooooooooo şimdi sizi çok iyi görüyor sizin ona bunu yapmanız biliyorum ooooooooooooo yanıyor veya cennette diyeceksiniz ama ahirette siz olsaydınız he söyleyin hadi ya öyle bi duygu siz onla dalga da geçseniz o sizi görüyor ve duyuyor unutmayın arkadaşlar ölenlerin arkasından öyle veeve öyle hakaret etmememiz yanlıştıtır unutmayın dostlarım

 170. başak demişki 25 Mart 10 09:58 

  bn ce ajtanın icarı cok güzel

 171. akıllım demişki 25 Mart 10 11:00 

  çok iğrenç hiç bişey anlamadım

 172. BUĞRA demişki 25 Mart 10 12:31 

  ADAM RESMEN DELİ

 173. enes yalçın demişki 05 Mayıs 10 23:38 

  -hiç beyenmedim hani buluşlarının resimleri-

 174. sera demişki 06 Mayıs 10 12:39 

  yarı işime yardı nyha bune çq benmedn ee nassın :p

 175. ismini vermek istemeyen yorumcu demişki 06 Mayıs 10 12:42 

  aykıza katılıom bu arada ama bn çok gzl yazdım yha ahahhxD

 176. kadri ekin demişki 07 Mayıs 10 01:00 

  senin beğenmene gerek yok bence aynştayn ın ne yaptıgı ortada adam atomu parçalına ayırmış aynştayn dünyadaki en büyük fizikçidir bilmeden etmeden konuşuyosunuz::D

 177. ESra demişki 07 Mayıs 10 14:46 

  bence aynştayn çok güzeşl şeyler yapmış peki o olmadığını düşünün ne yapardınız o yüzden boş boş konuşmayın bence ben bu ödevden 100 aldım herşey açık açık verilmiş nesi kötü saçmalamayın

 178. ESra demişki 07 Mayıs 10 14:51 

  aynştaynla ilgili güzel yorum söyleyenlere katılıyorum size öyle birşey dense hoşlanmazsınız kötü şeyler dendiğinde yine hoşlanmazsınız(bu arada konumuzun smeksavnla bir ilgisi yok)
  sizden yorumum hakkında cevap bekliyorum.

 179. şahika gültaner demişki 08 Mayıs 10 03:48 

  esranın yorumuna katılıyorum ve kötü söz söyleyenler madem beğenmiyorsunuz adamı o zaman onun buluşlarını bulmaya çalışın bakalım omu daha zeki siz mi?

 180. blabla demişki 08 Mayıs 10 04:05 

  iğrenççççççççççççççç

 181. helbest demişki 09 Mayıs 10 07:33 

  iğrenç

 182. iyonix demişki 09 Mayıs 10 10:57 

  yaa kardeşim sizinki yine iyi okudum am benim ödevim tam 5 tane bilim adamının hayatı biyografisi ve buluşları oooooo valla battım da bittimde benzinim bitti bide sbs var offff

 183. berre demişki 10 Mayıs 10 09:11 

  oraya gelirsem ağzını kırarım büyüklerinize saygı duyun zönk anladınızmı şimdi beni saygı saygı saygı duyun büyüklerinize tamam

 184. berre demişki 10 Mayıs 10 09:12 

  lan beni duydunuz mu?

 185. zeynep demişki 10 Mayıs 10 09:14 

  bence iğrenç olmuş hiç beyen medim

 186. taynzeynep demişki 10 Mayıs 10 09:15 

  tipsiz bir adam aynş

 187. seda demişki 10 Mayıs 10 09:16 

  nasıl bir adam bu böyle ya icadı güzel ama tipinibeyen medim ben deniz

 188. nuri demişki 12 Mayıs 10 07:34 

  iy iğrenç çirkin tipziz

 189. berk demişki 12 Mayıs 10 07:43 

  höyt böyle tip mi olurmuş be ıy

 190. berk demişki 12 Mayıs 10 08:00 

  tipik sanli saçlarına elektirik çarpmış gibi aynı tipsiz bir adam işte napcan artık bu adamdan başka bana kim ampulun nasıl olduğunu öğretecek artık bilmem ki bende napaim ya ya ya ya ya

 191. hdgch demişki 12 Mayıs 10 08:00 

  beyenmadim ben

 192. hdgch demişki 12 Mayıs 10 08:01 

  ödevimde hiç yardım cı olmadı not 0

 193. alperen demişki 12 Mayıs 10 08:04 

  ıy tipsiz be çok iğrenç bir adam bu böyle bu
  böyle adam mı olurmuş
  ben adamın tipinden anlarım
  hiç güzel değil
  biraz saçları kısa olsaydı
  o zaman güzel olur

 194. alperen demişki 12 Mayıs 10 08:06 

  ho ho

 195. alperen demişki 12 Mayıs 10 08:06 

  iğrenç

 196. cevo demişki 12 Mayıs 10 08:08 

  hi ho hi ho hi ho hi ho hi

 197. ulvi demişki 12 Mayıs 10 08:10 

  pös böyle ödev mi olur be?
  hiç beyen medim ki
  adam biraz tipsiz olmuş
  gülcem geliyo be

 198. seval demişki 12 Mayıs 10 08:12 

  süper olmuş biraz ama

 199. seval demişki 12 Mayıs 10 08:13 

  kel toş

 200. seval demişki 12 Mayıs 10 08:14 

  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  aaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 201. erdi demişki 13 Mayıs 10 05:50 

  çok güzel :)))

 202. mehmet demişki 13 Mayıs 10 11:13 

  ÇOK GÜZEL YAAAAAAAAAAAAAAA VALLA ÖDEVİMİ RAHATLIKÇA YAPIYORUM

 203. taylan ali demişki 07 Haziran 10 12:29 

  bence çoooook güzel yaaa :):):)=)=)

 204. taylan ali demişki 07 Haziran 10 12:30 

  çoookkk harika yine yazayım:):):)

 205. aynur demişki 10 Haziran 10 10:36 

  ilginç vallA odevlere yardimi yok ama bilgili

 206. aynur demişki 10 Haziran 10 10:38 

  bide icat yaparken galiba elektirik çarpmis gibii :D

 207. dniz demişki 17 Temmuz 10 00:44 

  çok uzun ana çoooooooooooooooooook GÜZEl

 208. esmanur yıldız demişki 19 Temmuz 10 22:27 

  mal mısın malak mısın malatyalı mısın
  bu ne

 209. ayşenur baltas demişki 11 Ağustos 10 06:24 

  bence aynştayn çok ii bir iş başarmaş kötü olmuş diyenlerde az zırlasınsiz ilk önce kendi kafanıza bakın sonra laf edin anyştayna

 210. eyüphan yılmaz demişki 18 Ağustos 10 12:51 

  ben aynştayı çok
  seviyorum ve ben 11 yaşındayım vebüyüyüncede aynştay gibi bilim insanı vezeki olcağım:üstüme ister gülün ister gülmeyin’yarın veya bir gün vebirgün oan gelecek ve ozaman amerika,israil tükiye muhtaç veyalvaracaklar. bu olay herkese yayılacak ve ogün veo2gün kıyamet kopacak gülenlervardır üstüme ama
  bütün dünyayı avucumda oynatacağim
  filistinlere yaptıklarıyetmedimi hıı yetmedimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  allahını seven büyyünce bilim insan olsun ve bunu unutmayın olamassanız ailenize hep tecavüze uğratırlar ve sizikölegibi kullanırlar evet bunlarsize saçma gelebilirama inanın bana bunların hepsi doğ ru…son…!!!

 211. samet demişki 23 Eylül 10 03:04 

  ayıştaynı çok özledim

 212. meqquyin demişki 29 Eylül 10 05:20 

  okadar çok bilgi varki size çok teşekkür ederim:):):):):)

 213. meqquyin demişki 29 Eylül 10 05:22 

  ollley beeee

 214. melek demişki 30 Eylül 10 08:45 

  böyle ödev mi olur ya

 215. feyzi demişki 09 Ekim 10 03:05 

  aynştayıçok seviyorum bende buyuyunce onun gibi olcam

 216. seri-girl demişki 10 Ekim 10 10:43 

  benim ödevim buydu teknoşoji tasarım dersi için saçma bi ödev sevmem ödev yapmayı ama yinede yaparken bilgileniyoruz çok şikayet ederim ama düşününce şikayet etmesemiydim falan diyorum ama yinede chat yapmak varken ödev yapmak ÇOK SIKICI aslında her türlü sıkıcı ama bi o kadar bilgileniyoruz ama yani bi yanda chat var offf…. tamam ben bu işin içinden çıkamicam karar veriyorum ödev yapmak hem iyi hem sıkıcı aaa konu nereye geldi her neyse emek için ÇOK………AMA ÇOK.. TEŞEKÜR EDERİM

 217. hadi demişki 11 Ekim 10 09:30 

  çok komikti saçma birşey

 218. hadi demişki 11 Ekim 10 09:32 

  bende ayştaynı çok seviyorum büyük bir adam olunca onun gibin olmak istiyorum

 219. aleyna demişki 11 Ekim 10 09:36 

  ben ayştaynın birkaç huyunu seviyorum onlardan bir taneside zeka sı büyüyünce ben deonun gibi olmak istiyorum

 220. yılmaz demişki 13 Ekim 10 22:32 

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk iş yaptığı belli adamın baksanıza yüzüne

 221. serap demişki 20 Ekim 10 05:10 

  yazılari cok uzun ama cok ta ii belkı odevime yaraya bilir

 222. serap demişki 20 Ekim 10 05:13 

  yazılari cok uzun ama cok ta ii belkı odevime yaraya bilir ayştani cokkkkkkkkkkk sevdim

 223. serap demişki 20 Ekim 10 05:16 

  cok güzel bir site

 224. BHHUT demişki 21 Ekim 10 06:02 

  İREN BİR BİLGİ

 225. BHHUT demişki 21 Ekim 10 06:04 

  irenç bir bilgi

 226. şeval demişki 21 Ekim 10 07:47 

  çok güzel ama sıkıcı,

 227. şeval demişki 21 Ekim 10 07:49 

  yinede çok bilgili o yüzden okumam gerek çünkü ödevim vr

 228. UFUK demişki 25 Ekim 10 10:17 

  Helal olsun adama bıpmamış arkadaşlar şimdi sen veya ben olsm 2580 demeye bilirmiyiz işte helal olsun hakaddan teşekkür

 229. TAHA demişki 08 Kasım 10 08:18 

  AYİŞDA LA DALGA GEÇMEYİN

 230. nuri demişki 11 Kasım 10 12:14 

  hep yanlış midem bulandı berbat olmuş tek kelimeyle iğrenç bu aynştayn değil ve başka siteden çalıntı

 231. nuri demişki 11 Kasım 10 12:15 

  bence düzeltin ve çalıntı olmasın:(

 232. bue demişki 12 Kasım 10 06:27 

  o dil ne salak beçler gibi çıarmış allhım sen bana sabır ver ya

 233. elena demişki 12 Kasım 10 06:29 

  ayyayım bu yesimlerde ne böye ıtaly de böye şey yöktik

 234. elena demişki 12 Kasım 10 06:30 

  bok güzel

 235. totti demişki 15 Kasım 10 04:36 

  sana gerzekal diyenlere kızma bana(Einstein) da dedi,ler atomu parçalayıp elerine verdim

 236. serin demişki 29 Kasım 10 10:46 

  bence çok güzel hayatı var biraz üzüçü hayatı var kuduz aşısını keşki bulmasaydı çünkü hayvanları eliyemiyoruz

 237. taha demişki 30 Kasım 10 10:47 

  çok hoş

 238. mıçço demişki 30 Kasım 10 10:48 

  sik oruspu pezevenk

 239. mıçço demişki 30 Kasım 10 10:49 

  salak gibi hayat ya

 240. arzu demişki 01 Aralık 10 09:41 

  aynştan olmasaydı biz şimdiye dek sefillik içindeydik saygı sevgi gösterelim ona allah rahmet eylesinnnnn.

 241. dilan demişki 03 Aralık 10 10:02 

  baan bag olum ben adamı ne ederim vula bilimisin posso ben adamı tıstın bilik ederim posso yise bizim arka bagçeye gel zırto tırrik

 242. gözde demişki 06 Aralık 10 10:48 

  ufuk deme öyle üzülecek şimdixdxdxd

 243. irem akbulut demişki 07 Aralık 10 07:27 

  ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hayatta bu kadar igrenç bir sey görmedim ne uzun yaz yaz yaz canım çıkıp aynştan,ın yanına gitti birazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz olsaydı gör gör beynim patlıyor öööööööööööööööğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ kusacam yani biri buna son vermeli ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 244. irem akbulut demişki 07 Aralık 10 07:30 

  sen varyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 245. polat demişki 08 Aralık 10 00:07 

  çok teşekür edrim

 246. ahmet can keskin demişki 12 Aralık 10 02:33 

  hey çocuklar aynştaynın buluşlarını kısaca nerden bulabilirim

 247. ahmet can keskin demişki 12 Aralık 10 02:34 

  ama sitenin yazılışı yabancı dilden olmasın

 248. ahmet keskin demişki 12 Aralık 10 02:34 

  ama sitenin yazılışı yabancı dilden olmasın

 249. eleştirici bay melissa demişki 12 Aralık 10 15:03 

  bn böyle insanlara gıcık oluorumm oda bi insann lütfenn duyarlı olalımm vee bu performansödevime çok işe yaradıı…. thank you…………<3<3<3<3<3<3<3<3 aslında pek bi şey anlamadım hatta hiç anlamadımm ama sanıorumm ki aynştaynın babsı nın 1 kıyafet dükkanı var anneside rock yıldızı ve aynştayn iseepolis ama bu bnm düşüncem çünkü bunlarım tek kelimesini bile okumadımm :)üzgünümbay site:(:)hehehhe bakın şimdi tavşan yapıcam :)= hhhehhh

 250. nergihan demişki 14 Aralık 10 06:06 

  aynştayın yaptıllarını kimse yapmaz tabi ben hariç

 251. hazal demişki 15 Aralık 10 10:36 

  bazı arkadaslar iğrenc demiş bazı arkadaslar çok guzell demis bazıları vs. seyler dmş..begenmeyenler yorum yapmak zorunda degil fakat bulışlarından bahsetmicem ama en azından buyuğumuz olduğu için saygı duyalımmm ama bazıları yani dilan gibi veya adını blabla yazan arkadaslarımızı kınıyorummm….bu yorumum belkide size cok sıkıcı geldi ama kendinizi okadar akıllı sanıyorsanız bulun bakıyım aynştaynın bulduklarınıı…..

 252. NURAY demişki 17 Aralık 10 07:33 

  işte idare eder işimi fazla görmedi

 253. NURAY demişki 17 Aralık 10 07:34 

  ama

 254. NURAY demişki 17 Aralık 10 07:34 

  yinede güzel olmuş ellerine sağlık

 255. vahide demişki 19 Aralık 10 01:51 

  anşatay sayesinde bilime ulaştık.anştay ın hgayatını ögrenmek onu tanımak benim için büyükbir zevkti.ayrıca onun çabalrı teknikleri bilme çok önem verdigini gösterir. hayatımızı kolaylaştıran anştay a teşekürlerimi sunuyorum

 256. vahide demişki 19 Aralık 10 01:58 

  o bize en başta bilime dogru ilerik yömn gösterdi.anştay şuan herkez biliyor ve tanıyor.dünyada büyük fizikçi diye adı geçmektedir. bizde anştay gibi olabiriz onun gösterdigi yoldan ilerliyebiliriz. en hakiki müriş bilim ve tekniktir.bilimdebn elde edlemeyecek hiçbirşey yoktur.bilimin teknigin yoldundan devam etmeliyiz .bu dünyya anştayı artmamalıyız.anştay gibi bilime teknige iilerlemeliyiz arkadaşlar

 257. simge demişki 19 Aralık 10 02:01 

  anştay salak gibi dil çıkrıyo komik bide düyanin en büyük fizkisiymiş pe

 258. gizem demişki 20 Aralık 10 11:15 

  ble ödev mi olur yha hay bn bu ödevi verenn de yaratann da başlıcm ya

 259. gizem demişki 20 Aralık 10 11:18 

  salak salak ödev veriyolar canımı skıyolar daha bi sürü araştırılck vr yha bnln mı uğraşcaz bide yhaaaaaaA tatlı cnmı sıkamm ilk defa bi ödev yapam dedik hevesimizide kursamız da bıraktılar yha xd
  :):)):)::):):):):):):).).9:):):):):):):):):):):):):):):))::):):),:):):):):):):):
  hm biz bndan hayayını iistemedikki

 260. B.ÇARŞISI FUNDA demişki 23 Aralık 10 03:49 

  ya arkadaşlar adamın biri bişey bulmuş kaygısını biz çekiyoruz neyi tartışıyorsunuz amannnn bizene hayatı akışı na bırakın

 261. akın demişki 23 Aralık 10 09:53 

  bakın olm ayştaın ATOM bombasını yaptı onu yaptı hata bence ç,ünkü hiroşimaya atıldı yazın hiroşimaya atılan atom bombası onca insan öldü o olmasa çok iyi olurdu amerika türkiyeye atsa türkiye maff olur o zaman anlarsınız

 262. HoLyGaN demişki 23 Aralık 10 12:52 

  aynı elektirik çarpmış aynştaynın tipi gece görsem korkalım

 263. asdfghj demişki 26 Aralık 10 05:05 

  lan bende 18 ağustosta doğdum

 264. helin demişki 27 Aralık 10 04:36 

  cok hos bir adam.atomu icat etmiş.insanlara cozum olur dıye ama insanoğlu bomba yerine kullanmış. kotu bi şey.neyse iki orta bi sade hadi bana musade…

 265. helin demişki 27 Aralık 10 04:37 

  slm. yine ben.aynştayn varya cok guzel bir bilim adamı…

 266. cansu demişki 27 Aralık 10 04:38 

  aynştayn seni seviyorum…

 267. abdullah demişki 05 Ocak 11 11:27 

  çok sıkıcı ama güzel birazda gıcık.

 268. lale demişki 05 Ocak 11 12:40 

  lan bende 18 ağustos la

 269. lale demişki 05 Ocak 11 12:41 

  sonmuş sen ayştayn gibi ol höööööööö

 270. emel demişki 06 Ocak 11 06:23 

  yaçoğu arkadaşlar yani terbiyesizlik yapmayın hele biriside 3 kere aynı robotlar gibi yazmış ayştayn ve diğer bilim adamları olmasaydı ya zor yaşardık çok sıkıntılar çekerek yaşardık arkadaşlar sizi yani terbiyesizlik yapanlar onları tanımıyom fakat tanımakta istemiom gerçekrten saygısızlık yaptınız terbiyesizler yani terbiyesiz konuşanlar için diorum terbiyeli olanlar alınmasın

  LÜTFEN BUNU OKUYUNUZ

 271. emel demişki 06 Ocak 11 06:25 

  ÇOK GÜZEL FAKAT UZUN OLSUN GENEDE GÜZEL ARKADAŞLAR:d

 272. rey mysterio demişki 06 Ocak 11 07:08 

  up uzun yaaaaaa bu neyki ama çok güzel dimi

 273. rey mysterio demişki 06 Ocak 11 07:08 

  herkezzzzzz eylensinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:D

 274. of pof demişki 06 Ocak 11 07:09 

  ne var ya çokk güzel

 275. erdogan demişki 06 Ocak 11 09:49 

  ulan ben bu adamın varya ceske bu bulusu yapmasaydı yazamdım la

 276. Sikici corc demişki 09 Ocak 11 12:50 

  Ben mutantim ve hepinizi sikicem aynştaynida skicem kübrayi bile sikicem hatta cansuyuda sikicem

 277. sizene demişki 10 Ocak 11 13:51 

  ln hepiniz malsınız 50 yorumdan 100 de 1 doğru hepinz masınız amam gercektendee cok uzun

 278. yusuferentuncer demişki 11 Ocak 11 10:31 

  aynştayn çok ünlü biridir

 279. yusuferentuncer demişki 11 Ocak 11 10:34 

  ainştayn ın düşüncelerini çok merak ediyorum.diğer bilim adamlarınıda tabiki

 280. sena demişki 12 Ocak 11 06:15 

  keşşşşşkeee yaşasaydıııı

 281. samet demişki 14 Ocak 11 08:25 

  kardeşim çok kısa dekik bu çık tı uzun deseydik ne çıkacaktı

 282. metehan demişki 23 Ocak 11 07:20 

  bu site güzel ama çok uzun

 283. metehan demişki 23 Ocak 11 07:21 

  oooooooooooooooooooooooooooooooooooo bayyıldımmmmmmmmmm!!!!!!

 284. metehan demişki 23 Ocak 11 07:21 

  aynştaynı bende çok seviyorum

 285. sude demişki 23 Ocak 11 10:51 

  ne bulmuş kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???????????

 286. aynur demişki 23 Ocak 11 10:53 

  çok gıcık oldum ne yaptığı çımadıki niye bunu internete verdiniz?????????????????????????

 287. beste zengin demişki 07 Şubat 11 07:32 

  bilim insanlarının hayatımızda yeri çok siz ne dionuz=)

 288. beste zengin demişki 07 Şubat 11 07:34 

  aynştaynın hayatı uzun yaa teknoloji tasarım ödevine bukadar şeyi yazamam heralde

 289. ahmet demişki 15 Şubat 11 09:57 

  analar ne evlat yetiştirmiş aynştayn gibi değerli bir insanın ancak önünde eğilmeliyiz

 290. necla demişki 17 Şubat 11 05:59 

  :)

 291. necla demişki 17 Şubat 11 06:00 

  :D :)

 292. eda gürbüz demişki 20 Şubat 11 03:11 

  aynştayn ın buluşlarına laf ediyosnuz ama aynştayn olmasaydı nolurdu? tabiki de onada laf ederdiniz

 293. ibrahim şensoy demişki 24 Şubat 11 01:19 

  ayştayn dünyanın enakılı bilim adamı

 294. ibrahim şensoy demişki 24 Şubat 11 01:20 

  deli bir insan

 295. ibrahim şensoy demişki 24 Şubat 11 01:23 

  bana göre iyi bir insanıdı garibim

 296. ibrahim şensoy demişki 24 Şubat 11 01:25 

  bende 14 yaşın dayım

 297. ibrahim şensoy demişki 24 Şubat 11 01:27 

  ben varya ben Ayştaynın 25 karaeli 1 noktalı sorusunu bulamadım

 298. ibrahim demişki 25 Şubat 11 01:27 

  severim ayştaynı

 299. misafir demişki 28 Şubat 11 12:28 

  çok güzel şey icat etmiş teşekür ediyorum allah rahmet elesin

 300. misafir demişki 28 Şubat 11 12:29 

  demi mekanı cennet olsun

 301. misafir demişki 28 Şubat 11 12:30 

  aynştaynı seviyorum teşekkür ediyorum

 302. misafir demişki 28 Şubat 11 12:30 

  cansu yaşın kaç

 303. ferit sarıdağ demişki 05 Mart 11 05:43 

  seni seviyorum

 304. ibo demişki 07 Mart 11 01:28 

  ayştayn dünyanın eniyi fiziklerindendivedünyanıeniyi ve

 305. buse demişki 08 Mart 11 07:26 

  book gibi hacı:d

 306. buse demişki 08 Mart 11 07:26 

  igrenç:s

 307. hgdhuytj demişki 09 Mart 11 07:53 

  aynayştayn neyi bulmuş

 308. hgdhuytj demişki 09 Mart 11 07:54 

  oooooooofffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 309. hgdhuytj demişki 09 Mart 11 07:55 

  aynayştayn delimi

 310. EDA demişki 10 Mart 11 10:58 

  bu nebçim

 311. prenses burcu demişki 10 Mart 11 10:59 

  çok güzel

 312. ahmet demişki 14 Mart 11 12:07 

  ayştan öok iyi şeyler çıkarmış vaybe

 313. seda demişki 15 Mart 11 11:52 

  çok güzel proje ödevie çokkk yardımcı oldu;)

 314. senğgka demişki 16 Mart 11 11:33 

  asıl deli sensn len

 315. senğgka demişki 16 Mart 11 11:34 

  hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaahhhhaaaaaaaaaaaaaa

 316. merve demişki 19 Mart 11 07:25 

  böyle ödev olmaz

 317. asude demişki 20 Mart 11 12:04 

  bn bilgi aldım ve çok şey örendim

 318. cafer demişki 22 Mart 11 13:06 

  bu aynştan da bir atom bombasını bulduk die başımıza sanki savaşçı kesildi doğru deilmii

 319. sansar salvo demişki 22 Mart 11 13:08 

  anyştan bence bir deli gibi gözüküyoo hem ben bir repçiyim merak etmeyin benim kim olduğumu

 320. sansar salvo demişki 22 Mart 11 13:08 

  resimlerin hepside çok saçmaaa

 321. 123 demişki 23 Mart 11 04:38 

  yaptıklarını bulamıyorum
  (anlamadım)

 322. baran demişki 24 Mart 11 10:33 

  hayvan gibi ya oo saçlara bak ne biçim

 323. ece demişki 24 Mart 11 10:35 

  pooook gibi birşey bu ze elektrik çarpmış sanki

 324. anyştan demişki 24 Mart 11 11:18 

  susun lan ben olmasam kimse bişe yapamazdı

 325. irem demişki 25 Mart 11 13:22 

  hepiniz salaksınız
  bence

 326. irem demişki 25 Mart 11 13:23 

  bence çok güzel sayfa

 327. emre demişki 27 Mart 11 01:57 

  asıl salak olan sensın ln kendı goruslerını one surme

 328. göt demişki 27 Mart 11 04:12 

  lan malmısın sen aynstain

 329. bahar demişki 28 Mart 11 07:57 

  yha ne bişim bişey bu yha ne buldu diye sorduk hayatını anlatıyo :D:D:D

 330. bilimci demişki 28 Mart 11 10:14 

  bence çok güzel birşey ark. bilim adamlarına haksızlık etmeyelim onların sayesinde haytımız kolaylaştı :))

 331. emir demişki 02 Nisan 11 02:29 

  bencede

 332. harun demişki 03 Nisan 11 02:31 

  hahahahahhahhdhahahahahahhaaaaa

 333. harun demişki 03 Nisan 11 02:32 

  site cok güzel

 334. sevket demişki 03 Nisan 11 02:36 

  bence bence

 335. lmlmköşlm demişki 03 Nisan 11 02:36 

  offffffffffffffffffffffffffff

 336. senem demişki 04 Nisan 11 08:57 

  aynştayn neyi bul muştu

 337. senem demişki 04 Nisan 11 08:57 

  anlamadım

 338. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:39 

  ay ya hep ingiliz alman fıranzız var ama türk yok çünkü hep yabancılara patent hakkı veriyorlarmış ana türklere vermiyorlaemış böyle olurmu ya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ne bu böyle canım hakkımızı isteriz hakkımızı isteriz a olmaz ya olur mu böyle bir şey gıcıklar

 339. nihal 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:40 

  nihal_esra nihal

 340. nihal 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:41 

  offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 341. AYNŞTAYN 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:48 

  ar kadaşlar benim hakkımda herkez güzel düşünmeye bilir ama ben iyi bir fizikçiyim eyer bana destek verirseniz dünyayı bile kaldırrım…..:)(:DX. DX. DX. DX :)

 342. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:49 

  DİYEN AYNŞTANN TATLIMMMMMMMMMMMM

 343. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:51 

  MAL İREM YAZAN AYNŞTAYN KIHHH KIHHH KIHHHHH KIHHHHHHH HAHAY

 344. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demişki 04 Nisan 11 10:52 

  SEN KENDİ ADINA KONUŞ CNM

 345. neriman demişki 04 Nisan 11 11:13 

  işime yarayanı bulamadım…

 346. emre can türeli demişki 05 Nisan 11 13:07 

  emeğe saygı

 347. emre can türeli demişki 05 Nisan 11 13:09 

  korsana hayır

  hahahaha

 348. emre can türeli demişki 05 Nisan 11 13:10 

  teşekkür ederiz emeğe saygı şaka yaptım

 349. emre can türeli demişki 05 Nisan 11 13:12 

  bilim adamlarına teşekkür edelim

 350. haci bayram pazar demişki 06 Nisan 11 01:34 

  ooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeee oooooooooyyyyyyyyyeeeeeeee

 351. irem demişki 07 Nisan 11 03:33 

  heline katılıyorum

 352. müjde demişki 07 Nisan 11 03:35 

  nediyon lan çakarım

 353. müjde demişki 07 Nisan 11 03:36 

  gerizekalı merişim

 354. nurcan demişki 07 Nisan 11 03:37 

  loooooo

 355. ismail demişki 09 Nisan 11 02:07 

  çok uzun uzun olmasa yazacaktım

 356. mine demişki 10 Nisan 11 05:42 

  çok uzun ama güzel bilgiler var

 357. emre demişki 12 Nisan 11 07:58 

  ne bu öğretmenler yaaaaa bn ayştyn ı askerlik yaptım bana diyo hayatınını yaz bu ne biçim iş yaaaaa bıktım bu hocalardan yyyyhaaaaa :D

 358. emre demişki 12 Nisan 11 07:58 

  8o 8o

 359. REMZİ demişki 13 Nisan 11 01:55 

  ADAM BİR ESER BIRAKIPTA GİTİ.YA BİZİM DÜNYADA BİR DİKİLİ AĞACIMIZ VARMI. HERKESİN ÖLDÜKTEN SONRA HATIRLANACAK BİR ESERE İHTİYACI VARRRRRRRRRRRR. Kİ DÜNYAYA BOŞUNA GELMEDİĞİNİ BİLSİNLER

 360. CAn demişki 15 Nisan 11 10:45 

  ben bide bunlari inglizceye ceviriom :( :(

 361. CAn demişki 15 Nisan 11 10:47 

  pff google translate kullanmam yasak! :( pff :(

 362. cnoven demişki 19 Nisan 11 05:08 

  ulan şerefsizler o bilim adamları herşeyi buldu sizin gibi şerefsizlerin karnı kaldırmıyosa kessin sesini einstein yercekimini bulmasaydı ne halde olacagınısı biliyomusunuz

 363. ENES demişki 20 Nisan 11 07:14 

  ben aynstynstaynsa tenkular dilerimama burda gerekli bilgi yukya

 364. ENES demişki 20 Nisan 11 07:16 

  ya ben aynstaynstaynssa tenkularımı diliyorum ama yeterli bilgi yuok yah )
  :

 365. ENES demişki 20 Nisan 11 07:20 

  ya bu aynstaıns taıns ne buldu burada atom mu anladım o kadar
  yhaaaaaaaaaaaaaaa
  igrenç

 366. ENES demişki 20 Nisan 11 07:22 

  keşke aynstaın ın dilini cıkarttıgı ressmi kosalardı

 367. Efe demişki 01 Mayıs 11 10:27 

  bence çok güzel olmuş ellerinize sağlık çok teşekkürler tam ödevime uygun oldu .

 368. adam demişki 07 Mayıs 11 08:28 

  bişi anlamadım

 369. ahmet demişki 08 Mayıs 11 04:50 

  çok uuzunnnn be bune laaaaaaaaa

 370. kaan demişki 24 Mayıs 11 13:03 

  uln siz neden hala uzun felan diyorsunuz bence çok güzel bir performans ödev oldu ve zaten 100 aldım cok saolun teşekkür ederim veridğiniz bilgiler için ama tek sorun biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu bi insanın hayatı bu kadar kısa olmaz :D xD:D :):x

 371. kaan demişki 24 Mayıs 11 13:05 

  aa bide ahmet uzun diyosun ya sen gaalibe tembel bir çğrencisin belli bn okulu her seyden cok severim
  manita var ondan :D :d

 372. maria demişki 08 Aralık 11 08:32 

  very long

 373. ebrar savaş demişki 07 Ocak 12 03:00 

  yınede adamın beynınde okadar şey varkı bu sozlerı yazması bıle bı mucıze dr adamın arkasından konuşmyın

 374. hlj demişki 12 Ocak 12 03:23 

  ayyyyy uyyyyy oyyyyy

 375. kilot demişki 12 Ocak 12 03:25 

  ben eren annem eren koymuş babam yasemin koymuş çok garip bir insanım değilmi ha ha ha ha hjjk

 376. mert karaman demişki 16 Ocak 12 23:51 

  ya ben icat diyom icat

 377. yiit demişki 18 Ocak 12 01:12 

  bence bu site çok güzel

 378. nil demişki 23 Ocak 12 07:57 

  bence ödev yapmak cok sıkıcı özelikle teknoloji tasarım dersi ben koleje gitmeme ragmen hayla ödev yapıyorum ve bu sitelerde cok sıkıcı ben bu sıtelere gıremem ama yınede gırmek zorundayım odevler icin

 379. elif demişki 24 Ocak 12 10:21 

  siz hepiniz öküzün önde gidenisinizzzzzzzzzzzzz

  öküssünüz valla

 380. elif demişki 24 Ocak 12 10:22 

  ö küzzzzzzzzzzzzzzzzz

 381. elif demişki 24 Ocak 12 10:23 

  sen boooooooooooook icatettin salakkkkkkkkkkkkk

 382. karabiber demişki 08 Şubat 12 02:50 

  igrenç

 383. karabiber demişki 08 Şubat 12 02:53 

  :@

 384. VarkDyll demişki 08 Şubat 12 06:20 

  Ay moky nes ozlyy ne you ask and ansver Oavv!!!!

 385. Dilara Akar demişki 08 Şubat 12 06:23 

  Asıl Bok Olan sizsiniz Cevap Veren YOK mu??? siz ne yarattınız Adamın suçu yokk.Burada adam suclu değıll…xD

 386. hatice demişki 08 Şubat 12 07:38 

  daha fazla bilgiii

 387. gizem ecem tonguç demişki 08 Şubat 12 15:28 

  çok uzun sey hiç kimse okuyamaz

 388. enis demişki 09 Şubat 12 09:18 

  çüşşş anştayn allah bela vermiş:)

 389. sedanur demişki 14 Şubat 12 10:18 

  bilip bilmeden konuşmayı bu adam bunları bbbbbbbbbbbbbbbbbbbmasayda napacaktının tamamı

 390. kusursuz demişki 16 Şubat 12 06:02 

  cok güzel bir site :) :) :( :(

 391. kusursuz demişki 16 Şubat 12 06:02 

  3:)

 392. mwhtap demişki 16 Şubat 12 08:01 

  vay be amma aynştaynmış oooh

 393. engin demişki 16 Şubat 12 12:00 

  bu anştayn büyük bişey başarmış ama ben buluamıyorum yarın bu yarımyamalak şeyleri gtürürsem bir ton ceza alırım en iyisi edison u yazmak

 394. sertap demişki 19 Şubat 12 01:55 

  çok uzunmuş aynşyayn

 395. beyza nur deniz demişki 21 Şubat 12 08:23 

  ödevim var ama nası yazacam okuyacam ama nası okuyacam ve okumaya erirniyorum yaaa

 396. beyza nur deniz demişki 21 Şubat 12 08:24 

  anştayna bayılıyorum helede şu fotağraflarıda dilinin çıkmış olmasına :)

 397. mohhjhh demişki 21 Şubat 12 08:53 

  buneabimyaaaaaaa insanbi kısakısayazar uzunuzun kim okucak onu çok zahmetliabim yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav

 398. alican demişki 22 Şubat 12 06:30 

  böle ödevmi olur öğretmen sıfır verir iğrenç
  :/

 399. kazım demişki 22 Şubat 12 06:33 

  ya çok uzun yaza yaza elerim koptu beğenmedim mal gibi bir kayat

 400. hayin demişki 22 Şubat 12 13:59 

  sen hiç kitap okumuyonmu ki bunu okuyamıyon

 401. su demişki 23 Şubat 12 12:14 

  arkadaşlar bence hepiniz çok salaksınız bence harika aynştayn sana yeşekkürler

 402. su demişki 23 Şubat 12 12:14 

  :D

 403. ZuKo_1541 demişki 23 Şubat 12 12:28 

  :) Güzel Enstein (Anştayn) güzel bir adam ama dili cok komik ve hareketleride cok komik öle deli olduğuna bakmayın ansyain günde 04:00 saat uyuyomuş ben bütün zamanımı boş gecirdim diiyomus. ayrıca cs 1.6 indircekseniz oyunyöneticisinden indirin orDA FİND SERVESTE baglantılı oyunlar var adım ZuKo.

 404. ceycey demişki 26 Şubat 12 03:02 

  hiç bir şey bulmamış:D

 405. ceycey demişki 26 Şubat 12 03:02 

  yaaa bu ne:D

 406. beyzanur demişki 28 Şubat 12 06:52 

  einstein teşekkürr ederim

 407. beyzanur demişki 28 Şubat 12 06:53 

  bence nankörsünüz siz o kadar yardım etmiş yaşamımızda siz bunuyosunuz

 408. beyzanur demişki 28 Şubat 12 06:53 

  siteyi hiç beğenmedin ıyyy

 409. çalışkan kız demişki 28 Şubat 12 13:11 

  yaeinstein neyi buldu ya

 410. anştay demişki 29 Şubat 12 13:19 

  lütfen susun bende anlamadım nasıl bir şy ben bu kadar yaşlımıyımki

 411. Burak Yılmaz demişki 06 Mart 12 05:31 

  Anştayn neyi bulmuştur?

 412. ali demişki 06 Mart 12 09:00 

  vallaha hiç izlemedim

 413. ali demişki 06 Mart 12 09:01 

  sizi döverim

 414. murat demişki 06 Mart 12 09:41 

  ben aynştaynın her bilim tarafından aynştaynın ismini her zaman duydum kitaplardan v.b her yerden duydum çoğu kişi aynştaynın hakkında kötü şeyler yazmış onlara tessüf ederim

 415. ceren yıldırım demişki 07 Mart 12 11:33 

  bence çok güzel hiç gülmeyin

 416. maide demişki 10 Mart 12 10:04 

  böyle sey mi olur yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:)

 417. maide demişki 10 Mart 12 10:06 

  bu kasar yazı mı olur demiiiiiii:=)

 418. maide demişki 10 Mart 12 10:06 

  pardon o kadar

 419. ecem demişki 10 Mart 12 13:28 

  güzel bir site =) beğendim işime de yaradı emeği geçenlere teşekkür ederim =)

 420. hadise demişki 21 Mart 12 10:24 

  çocuklar merhaba inanmıyacaksınız ama ben hadise yim gerçek söylüyoreum face olanlar beni beğensi.

 421. esma demişki 24 Mart 12 11:06 

  çok gzl bence salak salak konuşmayn

 422. melek demişki 01 Nisan 12 05:51 

  malmılan özürlü 3yaşına kadar konuşamamıs

 423. berfu demişki 01 Nisan 12 09:12 

  bence ayştayn sosyal dersinde bana çok yardımcı oldu

 424. C.RONALDO (selim) demişki 02 Nisan 12 10:22 

  ayntayn bulmuş cilesini biz çekiyoruz

 425. C.RONALDO (selim) demişki 02 Nisan 12 10:23 

  aynştayn allah senin cızığın versin

 426. C.RONALDO (selim) demişki 02 Nisan 12 10:24 

  yitir ya samimi söylüyorumya

 427. C.RONALDO (selim) demişki 02 Nisan 12 10:26 

  salakkkkkkkkk
  ne var bukadar sey bulacak

 428. eser demişki 15 Nisan 12 14:49 

  ALLAH rahmet eylesin büyük beyin büyük zeka büyük akıl bütük usta …

 429. burak demişki 16 Nisan 12 09:16 

  ne

 430. burak demişki 16 Nisan 12 09:19 

  adamı
  hasta etme emine

 431. murat demişki 07 Ekim 12 02:20 

  efena deil

 432. murat demişki 07 Ekim 12 02:21 

  güzel

 433. vas demişki 08 Ekim 12 04:52 

  yazdıklarınız çok saçma

 434. zehra demişki 11 Kasım 12 05:35 

  ıyyyyyyyyyyy irenç ve hiçbişiy anlamadım :( :( :(

 435. dilara demi demişki 18 Kasım 12 23:21 

  aystayn hepinizden zeki

 436. dilara demi demişki 18 Kasım 12 23:21 

  aystayn süper

 437. azrail demişki 19 Kasım 12 08:31 

  aynştayn çok zorluklar çekmiştir

 438. azrail demişki 19 Kasım 12 08:32 

  bu resimler beni sinir etti
  hepimiz salakça şeyler yazıp yazıp duruyoruz

 439. azrail demişki 19 Kasım 12 08:34 

  melek ne üç yaşına kadar 5 yaşına kadar konuşamamış

 440. murat efe demişki 04 Aralık 12 10:59 

  bu ne yaaaa ? öğretmen bize ödev veriyo hiçbir yerde cevap yok okumıycamçok uzun =)

 441. saw captın demişki 17 Aralık 12 11:19 

  adam olmasa köpek gibi sürünüyorduk.

 442. Umut demişki 20 Aralık 12 08:01 

  dünyanın en zeki adamı

 443. Muhammet Ali KaaN Demir demişki 22 Aralık 12 10:20 

  bnde bişe anamadım halahala

 444. şirin demişki 23 Aralık 12 07:11 

  yazı bayabir uzamış bunu yassam çok uzun olur öğretmen de okutmaz o yüzden biraz kısaltmanızı rica ediyorum ama yinede çok teşekkürler

 445. eren demişki 24 Aralık 12 07:32 

  keşke bizde onun gibi olsayık

 446. berke demişki 27 Aralık 12 07:50 

  bunu,defterime,yazmak,zor

 447. ali demişki 30 Aralık 12 01:01 

  bu adam çok buyuk adam abı bu adam olmasaydı bız su an ya yasamıyorduk yada usaktık ve okula gidemezdık

 448. esma korhan demişki 30 Aralık 12 07:20 

  ayşegül e katılıyorum haklııııııııııııııı

 449. esma korhan demişki 30 Aralık 12 07:21 

  ronaldo mallaşma

 450. oguz demişki 03 Ocak 13 01:34 

  aynen murat

 451. elif demişki 06 Ocak 13 07:50 

  çok saçma anlamadım

 452. ceylin demişki 07 Ocak 13 07:36 

  çok harika bir şekilde yazmışşınız çocuklar okudugunda bilgi ögrenecek

 453. ceylin demişki 07 Ocak 13 07:37 

  çocuklar okudugunda bilgi ögrenecek

 454. dilaece demişki 07 Ocak 13 07:39 

  sevdim harika

 455. dilaece demişki 07 Ocak 13 07:59 

  hepinizde birşey bildigi yok aynştayn hayatımızı kurtardı

 456. b demişki 08 Ocak 13 10:14 

  bu nasıl bir şey

 457. beyza demişki 08 Ocak 13 10:17 

  aynştaynı allah rahmet eylesin

 458. beyza demişki 08 Ocak 13 10:18 

  biz onsuz bir hayvandık

 459. beyza demişki 08 Ocak 13 10:20 

  o çok zeki onu çok sebiyorummmmmmmmmmmm

 460. beyza demişki 08 Ocak 13 10:21 

  o her şeyi bilir
  ve onlara yardımcı olur

 461. solin demişki 08 Ocak 13 10:23 

  onu çok seviyorum

 462. ceyda demişki 14 Ocak 13 13:53 

  anlamadım ama içinde gerekli bilgiler yazıyo çok uzun anlamadım diyenler okumadığından anlamamışlardır uzun olduğu için ama yinede ben biraz anladım bu siteyede teşekkür ediyorum

 463. cangülü demişki 14 Ocak 13 13:58 

  anlamamış olsamda bu siteye bende teşekküür ediyorum. emek verip yazmışlar ceydanın dediği gibide gerekli bilgiyi vermişler daha ne yapsın bunu yazan adamlar

 464. semanur demişki 15 Ocak 13 07:27 

  emircan kimse bilemedi ve o adam telefonu buldu.

 465. sevda demişki 29 Ocak 13 14:42 

  bence cok güzel bir site bayıldımm işime yaradı

 466. çato demişki 05 Şubat 13 02:44 

  ya arkadaş insan bari fotoğrafını koyar buneya adamın hyatını silmişlersanki ha

 467. çato demişki 05 Şubat 13 02:51 

  keşke Aynştayn yanımda olsaydıda onla geçmişi konuşurduk ne kadar zeki olduğunu ve nasıl bir hayatının olduğunu canlı olarak anlatırdı banada bende yarıyıl ödevinden kurtulurdum yani hem edsonuda öğretmenler istedi ha bide ben 12 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum Buca/İzmir/Şirinyer valirahmi bey ortaokulu gelen gelsin 3. tenefüsü 20 dakika ha

 468. cin demişki 05 Şubat 13 02:51 

  Fenerbahçem benim

 469. nuran azra demişki 14 Şubat 13 01:12 

  bilim adamlarının birbirne hayatı cok ama cok benziyo.edison ve aysatayn

 470. oh yeeeeee demişki 16 Şubat 13 07:12 

  bu ne beeeeeeeeee

 471. emre demişki 28 Şubat 13 05:50 

  iyi

 472. emre demişki 28 Şubat 13 05:51 

  biraz karışık olsada baya anladım

 473. nahit demişki 28 Şubat 13 11:39 

  yuh bu ne be

 474. murat demişki 28 Mart 13 10:23 

  salak ggibi konu şacağınıza oturunda ödevinizi yapın

 475. murat demişki 28 Mart 13 10:24 

  yoksa sınıfta kalırsınız

 476. naptın garı demişki 15 Nisan 13 04:02 

  naptin abi naptin abi aystany çok zeki idi

 477. kadircan demişki 16 Nisan 13 06:13 

  ÇALIŞKAN ADAM

 478. dilkopat demişki 14 Mayıs 13 11:27 

  ben bu adama mınnettarım canıskolarım bence adamla ılgılı mal mal seyler solıcenıze oturup sunu okuyun valla karsısında aglıcamm adam okuldan atılmıs bilim adamı olmus bakın azcık adam olun bebıslerım…

 479. ece demişki 23 Mayıs 13 08:15 

  çok güzel bilgi var performansım çok
  güzel oldu

 480. caw demişki 28 Mayıs 13 13:14 

  ben onun 5ne 1k istiyodum

 481. ff sıkıcııııı demişki 29 Mayıs 13 10:44 

  ben özevim olduğu için mejbur okuyorum ve biraz sıkılıyorm çk hmde

 482. pro can demişki 29 Mayıs 13 10:45 

  aynen off sıkıcı bu çok sıkıcı mal gibiiiiii

 483. aydın peker demişki 29 Mayıs 13 12:06 

  adam çok akıllıymış ama ona deli salak aynştay derlermiş…………………………………………………………………anladınız …

  çok iyi bir adam

 484. evrim demişki 02 Haziran 13 00:45 

  şu hayatı bir de indirebilsek

 485. ayhan demişki 15 Eylül 13 07:08 

  siz hiç arştırma yapmazmısınız? neden bu bilimler osmanlı yıkılınca ortaya çıktı.aynştayn bir ufak çetesi vardı ismi bile nekadar haklı olduğumu kanıtlıyor çetenin ismi hırsızlar çetesi.
  buldukları bütün buluşlar.OSMANLInındır inanmazsanız ingilterede
  müzede sadece osmanlıya ait ağırlığı 13 kg.olan kitap. daha fazlasını aklını ve zekanı kullan ve sende araştır.!!!!!!

 486. Duran BAYAZIT demişki 23 Ekim 13 02:39 

  allahın verdıgı yetenekle yaptıgı buluşlar gunumuz de kullanıyoruz dalga gecmeyın arkadaşlar aynştaynan

 487. derya demişki 09 Aralık 13 07:54 

  bence çok berbat annatmışlar buna lan iğrenç site başka siteye giriom mk yaaaa

 488. ppppppppp9999999999 demişki 17 Aralık 13 08:11 

  kjtuı öu66t

 489. fatıma demişki 18 Aralık 13 06:49 

  ayştaynın buluşlarının ilginç hemde allah(c.c) iyiki onu yaratmış

 490. hilal demişki 19 Aralık 13 07:58 

  aynşatany çok mütiş biriymiş

 491. evden demişki 19 Aralık 13 07:58 

  vayyyy beeeeeeeeeee :D

 492. melisa demişki 24 Aralık 13 08:50 

  bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr güzel bir hayatı varmış

 493. edasedaderya demişki 25 Aralık 13 07:40 

  Şu soru nerede? Hani doğru bilirsek aynştanla aynı zekaya sahip olcaz ya… o soruyu bulamadım

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Justin Bieber★★★★★★★
  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 494. edasedaderya demişki 25 Aralık 13 07:41 

  Hey

 495. edasedaderya demişki 25 Aralık 13 07:48 

  Ve bu arada iğrenç diyerek yazan kişinin hevesini kırıyorsunuz. Siz böyle yapınca artık yazmak istemeyecek. O zaman siz bu bilgileri nereden bulacaksınız? Allah bilir başka sitelere de yazıyorsunuzdur. Bu davranış güzel değil. Kaba olmazsak her iki taraf ta mutlu olur.

 496. edasedaderya demişki 25 Aralık 13 07:54 

  Aşağıdakilerden hangisi türkiyemizi kurtarmıştır?
  A) Mustafa Kemal ATATÜRK | B) albert aynştayn | A) Kamlun Mehmet SALİH

 497. moderatör demişki 25 Aralık 13 08:06 

  Alfabenin ilk harfi nedir?
  A
  Son harfi?
  Z
  A ile başlayıp Z ile biten duyu organı?
  ____________
  Sondan 2. Harfi?
  ____________
  Sondan 2. Harfi ile başlayan dağ?
  ____________
  Son harfi ile başlayan bir yayla?
  ____________
  Bulduğunuz yaylanın son harfini yorum atın. Doğru bilirseniz aynştayn beynine yaklaştınız demektir.

 498. maalesef söyleyemem hacııı demişki 28 Aralık 13 08:36 

  amk bune la anlamadım çünkü okumadım hacıııı :D :p

 499. şeyma demişki 29 Aralık 13 05:18 

  güzel olmuş bunu yazdınız için teşekkür ederim

 500. ömer demişki 01 Ocak 14 02:04 

  acayip uzun

 501. gül demişki 01 Ocak 14 09:55 

  bu aynştan çok iyi bir adam demi arkadaşlar

 502. gül demişki 01 Ocak 14 09:56 

  aynştaynın hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyatı

 503. bosverr demişki 08 Ocak 14 10:28 

  iimis :D

 504. ben ben demişki 08 Ocak 14 10:46 

  :poop: gibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 505. ben ben demişki 08 Ocak 14 10:47 

  iimisssssssssssss :) :) :) :) güzelll :) :) :)

 506. of bea demişki 08 Ocak 14 10:50 

  sıktın sıkıldımmmmmmm

 507. batuhan demişki 13 Ocak 14 12:16 

  iğrenç diğiyorlar da hadi yapa biliyorsan yap aynşatanın yaptını kimse yapamaz aynşatanın beyni kadar burda kimsenin beyni yok aynştayının beynin yarısı olamayız

 508. onur demişki 03 Şubat 14 09:00 

  aynştay neden fotoraflarda hep dil çıkarıyo:)

 509. onur demişki 03 Şubat 14 09:03 

  aynştay neden fotoraflarda hep dil çıkarıyo:):):):):):):):):):):)):):):):):):)

 510. hgtgtrty demişki 04 Mart 14 07:27 

  arıyom arıyom hiç bir sey bulamıyom yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 511. Naz demişki 25 Eylül 14 09:39 

  Ya siz hiç beğenmiyosunuz ama bence süper,araştırmacı,bilgi verici bir yazı yazarak eğitime çok faydalı olan bir yazıdır.ve eğlenceli bir şekilde yazmaları çok hoşuma gitti. süpeer bir yazı !!!!!

 512. fulya aydoğan demişki 21 Şubat 15 10:54 

  aynştay eskiden çok güzel şakalar yaparmışsın bir kaç kere annem anlatmıştı ailecek hep beraber gülerdik

Yorumlarınızla Bize Eşlik Edin. Üye Olmadan Yorum Yapabilirsiniz.