Sağlık , Tatil, Otomobil , Araba , Mobilya , Alışveriş,wikipedi,2012,örnekleri,modelleri,dinle,indir,izle,albüm,hastalık,hastane,bitkiler,bitkisel ilaç,bedava,ücretsiz,yemek tarifleri,canlı,full

aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

19 Aralık 2009 Yazan  
Kategori Genel

aynştayn beyi bilmeyen duymayan yoktur icon smile aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi insana aynştayn denilince vay be diyesi geliyor ama değilmi? her ne kadar hakkında fazla bilgi sahibi olmasak bile küçüklüğümüzden beri şakaların içinde bile bu meşhur aynştayn geçiyordu. peki bu aynştayn kimdir? nedir necidir.. hayatı nasıl geçmiştir.. neler yaptı gibi sorulara aynştayn ile ilgili yazımızdan kolaylıkla ulaşabileceksiniz. aynştayn hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sitemizin arama kısmından aramalarınızı yapabilirsiniz..  Konunun Altında bir kaç zeka testi var onlarıda çözerseniz sevinirim icon smile aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

20071020022358%21Albert Einstein Head aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi(14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , AIman asıIIı fizikçi
20. yüzyıIın én önémIi kuramsaI fizikçisi 0Iarak nitéIénébiIir. GöréIiIik kuramını géIiştirmiş, kuantum mékaniği, istatistikséI mékanik vé k0zm0I0ji daIIarına önémIi katkıIar sağIamıştır. KuramsaI fiziğiné katkıIarından vé f0t0éIéktrik étki 0Iayına gétirdiği açıkIamadan d0Iayı 1921 N0béI Fizik ÖdüIü’né Iayık görüImüştür. (N0béI ÖdüIü’nün vé N0béI K0mitési’nin 0 zamanki iIkéIéri d0ğruItusunda, bugün én önémIi katkısı 0Iarak nitéIéndiriIén görécéIik kuramı fazIa kuramsaI buIunmuş vé ödüIdé açıkça söz k0nusu édiImémiştir.)

UIm’da d0ğdu. Ç0cukIuğunu Münih’dé géçirdi vé iIk öğrénimini burada yaptı. Iisé öğrénimini 1894′té İsviçré’dé tamamIadı vé 1896′da Zürih P0Iitéknik énstitüsü’né (éTH) girdi. AIbért éinstéin s0nradan İsviçré vatandaşı 0Idu vé Sırp asıIIı bir kız öğrénci iIé évIéndi. S0nra Bérn’dé fédéraI patént dairésindé görév aIdı. Bu görévdén arta kaIan zamanIarda çağdaş fizikté 0rtaya atıImaya başIanan pr0bIémIér üzérindé düşünmék fırsatını buIdu. Öncé at0mun yapısı vé Max PIanck’ın kuvantum té0risi iIé iIgiIéndi. Br0wn harékétiné ihtimaIIér hésabını uyguIayarak bunun té0risini kurdu vé Av0gadr0 sayısının déğérini hésapIayarak té0risini tést étti. Kuvantum té0risinin önémini iIk anIayan fizikçiIérdén birisi 0Idu vé bunu ışıma énérjisiné uyguIadı. Bu da 0nun, ışık tanécikIéri véya f0t0nIar hip0tézini kurmasını sağIadı. Bu y0Idan f0t0éIéktrik 0Iayını açıkIayabiIdi. Bu çaIışmaIarını açıkIayan vé 1905 yıIında “AnnaIén dér Physik” dérgisindé yayımIanan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı vé bu yazıda görécéIik té0risinin téméIini attı. Té0riIéri sért tartışmaIara y0I açtı. 1909′da Zürih Ünivérsitési’ndé öğrétim görévIisi 0Idu. Prag’da bir yıI kaIdıktan s0nra, Zürih P0Iitéknik énstitüsü’ndé pr0fésör 0Idu. 1913′dé BérIin Kaisér-WiIhéIm énstitüsündé dérs vérdi vé Prusya BiIimIér akadémisiné üyé séçiIdi. İsviçré vatandaşı 0Iarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaIdı.

İkinci défa, bu kéz akrabası 0Ian bir kadınIa, évIéndi; bu yirmi yıI içindé birç0k özIü incéIémé yazısı yayımIadı vé bunIarda té0riIérini géIiştirdi. 1921′dé Fizik N0béI ÖdüIü’nü kazandı.

AIbért éinstéin, yabancı üIkéIéré bir ç0k gézi yapmakIa birIikté 1933′é kadar BérIin’dé yaşadı. AImanya’da yönétimé géIén Nasy0naI S0syaIist (Nazi) réjimin ırkçı tutumu d0IayısıyIa, pék ç0k Musévi asıIIı biIim adamı gibi 0 da AImanya’dan ayrıIdı. Paris’té C0IIégé dé Francé’ta dérs vérdi; burdan BéIçika’ya 0radan da İngiItéré’yé géçti. S0n 0Iarak Amérika BirIéşik DévIétIéri’né gidérék Princét0n Ünivérsitési kampüsündé étkinIik göstérén Instituté f0r Advancéd Study’dé (İIéri Araştırma énstitüsü) pr0fésör 0Idu. 1940 yıIında Amérikan yurttaşIığına géçti. 1955′dé Princét0n’da öIdü.

Fizik aIanındaki çaIışmaIarı m0dérn biIimi büyük öIçüdé étkiIédi. Kéndisi özéIIikIé zaman vé uzay için düzénIénmiş bağIıIık (izafiyét) té0risiyIé tanındı. Bu té0ri üç böIümé ayrıIır: Néwt0n mékaniğinin yasaIarını déğiştirén vé kütIé iIé énérjinin éşdéğérIi 0Iduğunu öné sürén sınırIı bağIıIık (1905); éğriséI vé s0nIu 0Iarak düşünüIén dört b0yutIu bir évréné ait çékim té0risini vérén généI bağIıIık (1916); éIéktr0-manyétizma vé yérçékimini aynı aIanda birIéştirén daha géniş kapsamIı té0ri dénéméIéri. AIbért éinstéin, iIk iki té0rinin géçérIiIiği at0m fiziği vé astr0n0mi aIanında yapıIan dénéyIérIé ç0k başarıIı bir biçimdé sınanmıştır; çağdaş fiziğin téméI taşIarı arasında yér aIırIar.SöyIédiği güzéI bir söz vardır “Bén at0mu iyi bir şéy için kéşféttim,insanIar at0mIa birbirIérini öIdürüy0rIar”

Sizlere Şimdi Araştırırken Hoşuma giden bir kaç zeka sorusu soracağım icon smile aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi Bunları bilen aynştayn ile aynı zekaya yakınmış öyle dediler.. Bakalım Soruların ne kadarına doğru cevap verebileceksiniz. Soruları tahmin edenler altdaki yorum panelimize cevabını yazarsa en kısa zamanda benim tarafımdan onaylanacaktır.. Bizi takip etmeyi unutmayın icon smile aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

Yukardaki Aynştayn ın Hayatını Ve Özetini Beğenmeyenler Yeni Düzenlenmiş Yazıya bakabilirler..

Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi.

20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görelilik kuramını (diğer adları ile İzafiyet Teorisi ya da Rölativite Kuramı) geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. (Nobel Ödülü’nün ve Nobel Komitesi’nin o zamanki ilkeleri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nitelendirilen Görelilik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.)

Hayatı

Einstein 1879 yılında Güney Almanya ’nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi; annesi ise, klasik müziğe meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı. Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, ailesini tedirginliğe düşürmüşse de, sonraki yıllarda bu korkularının gereksizliği anlaşılacaktı. Giderek meraklı, hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu.

Okulu hiçbir zaman sevemedi. Gerçekten de, genç Einstein’ın ileride ortaya çıkacak dehasının temelleri, kendisinin de sonradan belirttiği gibi, okulda değil başka yerlerde atılmıştı: “Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri, beş yaşında iken amcamın armağanı pusulada bulduğum gizem; diğeri on iki yaşındayken tanıştığım Öklid geometrisi.Gençliğinde bu geometrinin büyüsüne kapılmayan bir kimsenin, ileride kuramsal bilimde parlak bir atılım yapabileceği hiç beklenmemelidir!”

Lise öğrenimini 1894′te İsviçre’de tamamladı ve 1896′da Zürih Politeknik Enstitüsü’ne (ETH) girdi.

Einstein, Sırp asıllı Mileva Maric adlı bir fizik öğrencisi ile evlendi. Mileva, Einstein’nın 1905′te çıkardığı araştırmanın matematik hesaplarında yardımcı olmuştur.

1955′te hayata gözlerini yumana kadar bilim dünyasına çok şey kattı. 1916′da yayımladığı “Genel Görelilik Kuramı“, 1921′de “fotoelektrik etki ve kuramsal fizik” alanında çalışmalarıyla aldığı Nobel Fizik Ödülü, dahinin en önemli başarılarından sadece ikisi ya bilinmeyen dünyası… Bern’de federal patent dairesinde görev aldı. Bu görevden arta kalan zamanlarda çağdaş fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerinde düşünme fırsatı buldu. Önce atomun yapısı ve Max Planck’ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Brown hareketine ihtimaller hesabını uygulayarak bunun teorisini kurdu vedeğerini hesaplayarak teorisini test etti. Kuantum teorisinin önemini ilk anlayan fizikçilerden birisi oldu ve bunu ışıma enerj Avogadro sayısının isine uyguladı. Bu da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını ve fotoelektrik olayını açıklayabilmesini sağladı.

1905 yılında “Annalen der Physik” dergisinde bu çalışmalarını açıklayan iki yazısından başka, üçüncü bir yazısı daha çıktı ve bu yazıda görecelik teorisinin temelini attı. Teorileri sert tartışmalara yol açtı. 1909′da Zürih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. Prag’da bir yıl kaldıktan sonra, Zürih Politeknik Enstitüsü’nde profesör oldu. 1913′de Berlin Kaiser-Wilhelm Enstitüsü’nde ders verdi ve Prusya Bilimler akademisine üye seçildi. Bir bilim adamı olarak 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaldı. İlk eşinden Hans ve Eduard isminde iki erkek çocuk sahibi olan bilim adamını 1914 yılında eşi terk etti. 1. Dünya Savaşı nedeniyle yiyecek kıtlığı sırasında mide ağrıları çeken bilim adamına kuzeni Elsa bakmış ve ikinci defa kuzeni Elsa ile evlenmiştir.

Birçok özlü inceleme yazısı yayımladı ve bunlarda teorilerini geliştirdi. 1921′de Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı.

Yabancı ülkelere birçok gezi yapmakla birlikte 1933′e kadar Berlin’de yaşadı. Almanya’da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist (Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek çok Musevi asıllı bilim adamı gibi o da Almanya’dan ayrıldı.

180px EinsteinandAbbaEban aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

magnify clip aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi

Einstein, İsrail’li diplomat ve politikacı Abba Eban’la birlikte.

Paris’te College de France’ta ders verdi; burdan Belçika’ya oradan da İngiltere’ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Princeton Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren Institute for Advanced Study’de (İleri Araştırma Enstitüsü) profesör oldu. 1940 yılında Amerikan yurttaşlığına geçti.

Küçük oğlu Eduard akıl hastalığı nedeni ile Zürih yakınlarında bir bakım evinde hayatını geçirmiş; büyük oğlu Hans, babası ve annesinin karşılaştığı Zürih Polytecnic’te mühendislik okumuş ve daha sonra University of California, Berkley’de profesörlük yapmıştır. 1955′de Princeton’da ölmüştür; oğlu Hans yanında bulunmuştur.

Üvey kızı Margot Einstein, bilim adamının kişisel mektuplarını özenle herkesten saklamış ve kendisinin ölümunden 20 yıl sonra daha saklı kalmasını vasiyet etmisti. Günümüzde Princeton Üniversitesi tarafından basılan bu mektuplar bilim adamının gizli kalmış özel yaşamı hakkında ilginç bilgiler sunmaktaydı.

BULUŞLARI

Einstein’ın fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük ölçüde etkiledi.

Bu teori üç bölüme ayrılır:

  1. Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren Özel Görelilik (1905);
  2. Eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren Genel Görelilik (1916);
  3. Elektro-manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri.

İlk iki teorinin geçerliliği atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar. Einstein atom ile ilgili olarak: “Ben atomu iyi bir şey için keşfettim,ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.” demiştir. Ayrıca birçok kişinin ilgisini çeken “Neden Sosyalizm?” adlı yazısı Monthly Review adlı aylık dergisinin, ilk sayısının, ilk yazısıdır.

Yorumlar

509 Yorum yap?lm?? "aynştaynın hayatı , aynştayn neyi buldu buluşları , aynştayn biyografisi"

  1. dilan demi?ki 26 Aralık 09 05:42 

    igranç

  2. dilan demi?ki 26 Aralık 09 05:43 

    bu ne be böylemi ödev olur

  3. dilan demi?ki 26 Aralık 09 05:43 

    bu ne ayştavn

  4. ayşegü demi?ki 28 Aralık 09 09:49 

    Size göre iğrenç bu aynştayn olmasaydı zorluk çekerdiniz ayrıca sadece aynştayn değil tüm bilim adamları sayesinde hayatınız kolaylaştı.

  5. ayşegü demi?ki 28 Aralık 09 09:50 

    çirin şey salak bilip bilmeden konuşuyosun oradan

  6. ayşegül demi?ki 28 Aralık 09 09:51 

    sen kaç yaşındasın eminim 7 yaşındasındır

  7. ayşegül demi?ki 28 Aralık 09 10:25 

    siz öyle sanın aslında aynştay olmasaydı hayatınız zordu ayrıcada sadece aynştayn değil tüm bilim adamı olmasaydı hayatınız zordu haberin varmı senin neden salakça konuşuorsun ayrıca sen daha bilmeden konuşmasana salak şey bilip bilmeden igranç,bune ya bölemi ödev olur ve bu ne ayştavn diyosun eminim sen 7 yaşındasındır son irşey diycem sana oda madem sen küçüksün ve Aynştayn’ı bilmiyorsun ozaman yaşına başına bakmadan birşey bilmeden kafana göre okumadan yorum niye yazıyosun sen salakmısınbee çocuk

  8. ayşegül demi?ki 28 Aralık 09 10:27 

    çok güzel

  9. john morisın rey mysterio jeff hardy matt hardy smackdown undertaker batista demi?ki 30 Aralık 09 11:34 

    ben bundan bir kelime bile anlamadım bu nasıl bir şey

  10. john morisın rey mysterio jeff hardy matt hardy smackdown undertaker batista demi?ki 30 Aralık 09 11:34 

    haaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaa

  11. john morisın rey mysterio jeff hardy matt hardy smackdown undertaker batista demi?ki 30 Aralık 09 11:36 

    merak etmeyin biz beşiktaşa gelicez 3 ocakta smackdowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnn

  12. eda demi?ki 31 Aralık 09 04:23 

    hayatımızı yardımcı oldu teşekurler diyorum ayştan;naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  13. musa demi?ki 03 Ocak 10 01:53 

    yaa bune ya ödev verdiler anştaynın kısa bir anısını bul diye ama yok beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee offfffffffffffffff

  14. musa demi?ki 03 Ocak 10 01:54 

    ben mutantım

  15. EDA demi?ki 03 Ocak 10 11:03 

    hiç brnz mantklı bi şey yazmamşsnz aysyaynı sevmeyen blşlarndan yararlanmasn seven de sesni çkrmasn kmse yorum yazmasn……SON NOKTA.

  16. arda eren kara demi?ki 04 Ocak 10 06:53 

    çok uzun ama bize bilgi kazandıyor ve çok güzel

  17. arda eren kara demi?ki 04 Ocak 10 06:56 

    ya öğretmen ödev veriyor bizbulamıyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  18. arda eren kara demi?ki 04 Ocak 10 06:57 

    geşke yanımda olsaydı eylül yıldırım

  19. merve demi?ki 04 Ocak 10 11:30 

    süper olmuş kanki

  20. exper demi?ki 06 Ocak 10 08:32 

    bu adam neyi bulmuş yhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hiç bişi yok bu adamla ilgili cnm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …

  21. emircan demi?ki 07 Ocak 10 02:50 

    bu adam yer çekimini buldu

  22. ümran demi?ki 09 Ocak 10 13:08 

    ıy yüregime indirdiniz

  23. ümran demi?ki 09 Ocak 10 13:11 

    aynştan deli mi?

  24. ensar demi?ki 10 Ocak 10 10:12 

    BU AYNŞTAYNLADA İLGİLİ HİÇ BİR ŞEY YOK YAAAAA…….

  25. KRAL ENSAR demi?ki 10 Ocak 10 10:13 

    BU NE BİÇİM AYNŞAYN…..

  26. ENSAR demi?ki 10 Ocak 10 10:14 

    AYNŞTAYNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM

  27. ENSAR TANUĞUR demi?ki 10 Ocak 10 10:15 

    AYNTAYNNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM……..

  28. ENSAR demi?ki 10 Ocak 10 10:16 

    AHHHHHHHHHHHHHHHHH

  29. BABAGİBİ demi?ki 10 Ocak 10 10:16 

    AYNTAYN….

  30. ENSAR TANUĞUR demi?ki 10 Ocak 10 10:17 

    AYŞTAYNNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM……….

  31. ümran demi?ki 11 Ocak 10 08:07 

    ayyyyy bunu defderime yazdım öğretmenim kızdı

  32. ümran demi?ki 11 Ocak 10 08:07 

    nbr

  33. ümran demi?ki 11 Ocak 10 08:09 

    ıy

  34. samed demi?ki 11 Ocak 10 09:44 

    terbiyesizler kavga etmeyin bilim adamları iyi ben 33 yaşındayım sizde kavgacı olmayın

  35. simge demi?ki 11 Ocak 10 10:50 

    bu ne kardeşim burda bişe anlatmıyoki yani bişe anladısam arap olam çok uzun oldugu için anlamadım

  36. fdjlhgırhgu demi?ki 11 Ocak 10 10:53 

    hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaa öffffffffff aman bune burda çok komik bişe var aaaaaaaaaa nerede yaaaaaa kaybettim

  37. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:26 

    bence güzel

  38. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:27 

    AYŞTAYNNIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARIYORUM AMA BULAMIYORUM……….

  39. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:28 

    ben mutantım

  40. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:28 

    SON NOKTA.

  41. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:31 

    musa senin soy adıne
    ?

  42. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:31 

    şimdi

    SON NOKTA.

  43. eşref demi?ki 11 Ocak 10 13:33 

    emircan kayar bilmedu

  44. beyzanur demi?ki 12 Ocak 10 05:02 

    öğretmen ödev veriyor bunlar da çok uzun yazı yazdırıyor

  45. kübra demi?ki 12 Ocak 10 07:32 

    yaaa hepinizde çok saçma şeyler yazmışınız ama hakkatten çok uzun bunu yazacak olsan günlerini alır beeee

  46. kübra demi?ki 12 Ocak 10 07:33 

    bulamıyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ufffffffffffffffffffffffffffffff

  47. alperen demi?ki 12 Ocak 10 10:05 

    süper harika bukadarı banayetti

  48. alperen demi?ki 12 Ocak 10 10:06 

    mert malmısın sen

  49. alperen demi?ki 12 Ocak 10 10:07 

    eşref nbr

  50. undertacker demi?ki 13 Ocak 10 10:36 

    INSANLAR EMEK HARCIYO SIZ OKUMAYA ERINIYORSUNUZ ????

  51. ümran demi?ki 13 Ocak 10 10:45 

    saçmalamayın ben 34 yaşındayım

    birazsaygınız olsun ben

    ödev için değil ne yazıyolar?

    diyebaktım ama burda terbiye kalmamiş

    hoşça kalın edepsizler

  52. merve demi?ki 14 Ocak 10 08:02 

    nebu iğrenç =) bu kadar geri zekalılık olmaz

  53. ilayda demi?ki 14 Ocak 10 13:51 

    tek kelimeyle ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.yüreğim ağızıma geldi

  54. ilayda demi?ki 14 Ocak 10 13:53 

    bu nasıl bir duygu biliyormusunuz?

  55. görük demi?ki 15 Ocak 10 09:08 

    deli ya deliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  56. tunahan demi?ki 15 Ocak 10 13:21 

    seni arayary canım çıktı

  57. tunahan demi?ki 15 Ocak 10 13:22 

    ÇOK
    KONUŞRUZ
    SENİ
    OKLDA
    AŞTEY

  58. sedat demi?ki 17 Ocak 10 13:35 

    bu adam neyi buldunu soyleyim enstayn atomu parcalamayi buldu sonrada alman nazilere satti binlerce insani oldurdu daha sonrada ben atomu iylik icin bulmustum dedi

  59. esma demi?ki 20 Ocak 10 12:28 

    çokgüzelolmuş

  60. simge buluş demi?ki 20 Ocak 10 14:29 

    bir kişi yılarını verir yararlı bişey yapar 25 kişi kıskanınıp önüne taş koyar. AYŞTAYN dan

  61. simge buluş demi?ki 20 Ocak 10 15:29 

    ayştay hakkında cokbilgim yok ama bize bıraktığı sözler süperrrrrrrrr……………..

  62. aleyna demi?ki 02 Şubat 10 08:36 

    izlenmiyor =(

  63. damla demi?ki 05 Şubat 10 10:17 

    süper şeyler yapmışın ayştay

  64. damla demi?ki 05 Şubat 10 10:18 

    hayatınıda biraz kısa yassaydın daha süper olcaktı

  65. mahir demi?ki 07 Şubat 10 01:12 

    çok güzel bir ödevdi aynştayn olmasaydı çok büyük sorumlar yaşardık

  66. faruk demi?ki 08 Şubat 10 08:54 

    jeff hardy seni her zaman beklicem

  67. faruk demi?ki 08 Şubat 10 08:55 

    smmmmackk ddddddoown

  68. faruk demi?ki 08 Şubat 10 08:56 

    en çok sevdiğim jefhary matt hardy under taker john cena kofi kingston

  69. faruk demi?ki 08 Şubat 10 08:57 

    ama en çok jeff hardy

  70. serok demi?ki 08 Şubat 10 09:32 

    ayştayn ayştayn diye bir şarkı var yoooooo. dediler bana yaralısın ayştayn yooooooooooooooo

  71. merve demi?ki 09 Şubat 10 08:19 

    arkadaşlar neden öle diosunuz

  72. batuhan demi?ki 09 Şubat 10 08:47 

    çok işime yaradı bilgileriniz teşekürlerrrr

  73. bg demi?ki 10 Şubat 10 08:46 

    bu ne bçim anştan o anştansa ben bilim adamıyım demi

  74. selin demi?ki 10 Şubat 10 09:05 

    klüp ödevi var ben daha ne anlıycam 2 ye gidiosam :(kaç kere ödev verdi sayamam…Ama çok oldu bu ödevler:(

  75. sünnü barış demi?ki 10 Şubat 10 09:19 

    bu yazının sayesinde ödevim 100 geldi çok iyi bir site bu

  76. £N£$ demi?ki 11 Şubat 10 03:03 

    çok işime yaradın

  77. ali demi?ki 11 Şubat 10 11:37 

    biz ne bulduğunu sorduk? O hayatını ne bulursa yazmış

  78. ali demi?ki 11 Şubat 10 11:40 

    tüüüü allah belanızı versin

  79. hatiiceee demi?ki 12 Şubat 10 04:37 

    spr yaa ayştayn olmasaydıııı……

  80. yunus demi?ki 12 Şubat 10 07:23 

    güzel bir adama benziyor :)

  81. buket demi?ki 14 Şubat 10 07:24 

    siz ole diyin aynştayn olmasaydı bakıyım siz bole elektiriksiz nasıl yasasrdınızzzzzzzzzzzzz

  82. sofia demi?ki 15 Şubat 10 03:07 

    ayntayn bence büyük bir bilim adamı.daha 9 yaşıında olmama rağmen ben ona özeniyorum.

  83. hakannnnnnnnnnnnnnnnnnnn demi?ki 15 Şubat 10 04:08 

    adamın tipi kaymış suda boğulmaz

  84. hakannnnnnnnnnnnnnnnnnnn demi?ki 15 Şubat 10 04:12 

    dalga gecmeyin ayştayn la gecerseniz karşınızda bni bulursunuz böynkkkkk

  85. gizem demi?ki 15 Şubat 10 06:12 

    çok kkkkkkötü neyi buldugunu anlamadım

  86. tuğçe demi?ki 15 Şubat 10 06:50 

    :D

  87. tuğçe demi?ki 15 Şubat 10 06:51 

    BİLİP BİLMEDEN KONUSUYONUZ

  88. tuğçe demi?ki 15 Şubat 10 06:51 

    :(

  89. berna demi?ki 15 Şubat 10 08:39 

    saçlara baksana elektrik çarpmış sanki

  90. asmin demi?ki 15 Şubat 10 10:56 

    ya zaten siz hepiniz gerizekalı ve aptalsınız annezizde babanızda öyle neden öncedan o adam o kadar sefalet çekti ölüncemi öyle oldu yok efendim keşke sizin gibi olsammışımda lan oğlum yalan atmayın böyle yazılar yazmayın lan hepinizin amına koyup sikerim lan

  91. asmin demi?ki 15 Şubat 10 10:58 

    smack down mett hardy seni çok seviyorum lütfen mesajlarımı ngör

  92. yokk demi?ki 16 Şubat 10 06:56 

    iğrenç böyle bişey olamaz ne biçim ödew bu hiç bişey yoq

  93. betar demi?ki 16 Şubat 10 11:31 

    susun ben konuşacam

  94. betar demi?ki 16 Şubat 10 11:32 

    siz kimsiniz ezmeler çok güzel
    siz oln boylede görelim kötü diyen ezmeler

  95. eylül demi?ki 17 Şubat 10 05:04 

    Asmin e bakın smack dowdan söz edio salak

  96. ali demi?ki 21 Şubat 10 10:58 

    çok ayıp o olmasaydı ne kadar zor olacaktı hayat siz kaçık mısınız da olamadığınız seviyeye sağip adamı kıskanıyorsunuz siz bir ödev çok yazılı olmayacak diyorsunuz ama bunu düşünen aptallardan daha zeki olduğumu öne sürüyorum.ve benim gibi düşünmeyenleere gerçekten acıyorum:)

  97. efe can demi?ki 22 Şubat 10 10:16 

    yaaaaaaaaa öğretmen ödew werdi bulamadım
    :@

  98. eylül demi?ki 22 Şubat 10 12:45 

    bencede bir anştayn deyil bütün bilim adamları olmasaydı hayatımız zordu mesela edison olmasaydı mumlarla derslerimizi çalışacaktık arkadaşlar o yüz den bilim adamları hakkında öyle şeyler demeyin vede yazılanlara karışmayın ne yazarlar sa yaz sın lar ya çok biliyorsanız bilim adamlarının hayatını oturun kendiniz yazın yazıkdeğilmi arkadaşlar o adamlara bilim adamlarını ilk önce araştırıyorla onlarıda düşünün biraz hep kendinizi düşünmeyin

  99. elif demi?ki 23 Şubat 10 09:20 

    hohohohohohoh

  100. sülo demi?ki 24 Şubat 10 09:58 

    gsl iiiiiiii ama aystayn kotu laaa mamma

  101. zehra demi?ki 24 Şubat 10 10:50 

    ya çok teşekkürler bir kaç asalak iğrenç demişti salaklar aynştan olmasaydı hayatınız bu kadar kolay değildi salaklar yapan kimse teşekkürler:)

  102. vedatttttt demi?ki 26 Şubat 10 04:03 

    ooooffffffff bu ne ödev dediğiniz şeye bak.kendim yazsam daha iyiiiiiiii

  103. vedatttttt demi?ki 26 Şubat 10 04:07 

    ama aiştaynı çok seviyorum.nasıl olsa bana çekmişş.
    en büyük vedat
    başka büyük yok
    sence öyle deyilmi
    söylesene
    hı bu arada undetekar değil
    rey misteryo
    eveeet işte geliyor
    gümmmmmmmmmmmmmmmmm

  104. hazar demi?ki 26 Şubat 10 04:08 

    seni seviyorum

  105. Ahmet Zeki demi?ki 26 Şubat 10 08:59 

    yha hiç bişi anlamadııııımmmm ooooofffffff

  106. Ahmet Zeki demi?ki 26 Şubat 10 09:00 

    yada tek kelimeyle mükkemmel

  107. Ahmet Zeki demi?ki 26 Şubat 10 09:01 

    çoooookkkkkkk gggüüüüüzzzzeeelllll ama bişi anlamadım

  108. Ahmet Zeki demi?ki 26 Şubat 10 09:03 

    eti topkek

  109. Ahmet Zeki demi?ki 26 Şubat 10 09:03 

    vazgeçilmeyen kek eti top kek

  110. Beyza demi?ki 28 Şubat 10 01:48 

    AYNŞTAYN olmasaydı çok zorluklar geçirecktik buldugun buluşu bulmasaydı ne zorkularr geçirecektik yukar daki şeyi okumadan ne aptal aptam yazılar yızıyorsunuz yaz bece adama teşşekür etmeliyiz ben ce ççookk güzel olmuş ben burdan ayşegüle katılıyorum tammaı

  111. kutluhan demi?ki 28 Şubat 10 12:45 

    bilgi verici herkes okumalı :D

  112. çalışkan prenses demi?ki 28 Şubat 10 23:56 

    arkadaşlar biraz emeğe saygı özürlü özürlü davranıp öyle şeyler söylemeyin

  113. çalışkan prenses demi?ki 28 Şubat 10 23:57 

    emeğe saygııııııııııııııııııııııııııııııııııı

  114. selma demi?ki 01 Mart 10 02:20 

    ya bn neyi bldğnu srtym haytnı deil

  115. şeker demi?ki 01 Mart 10 10:24 

    bnce bu adam çok sacma bir şey bulmuş ben bile ondn daha akıllıyım yanii şekerlerr

  116. cengiz yavuz demi?ki 01 Mart 10 23:12 

    bu adam hiç bir şey bulmamış sadece saçma sapan olan ve çürütülen bir kaç teorisi var

  117. arslan demi?ki 02 Mart 10 10:53 

    Kendi filminizin fragmanlarını yine siz kendiniz yapın ,başkasına bırakmayın i …
    ( yabana atmayın bu sözleri)

  118. malik demi?ki 03 Mart 10 08:58 

    Çok güzel bilgili Bir Adam Bi Kere Siz Öyle Sanın Bütün (Bilgi) Burda

  119. seren elif demi?ki 04 Mart 10 00:09 

    valla çok güzel

  120. ayça demi?ki 04 Mart 10 00:49 

    o kadar güzel yorumlamışlarki muhteşem olmuş

  121. nazan demi?ki 04 Mart 10 06:37 

    ayşegül çok konuşma asıl sen orda otur köpek gibi havlamada ayştay’ın yaptığı buluşa saygı duyup ayağımı öp bebeeeeeeeeee):):

  122. manka demi?ki 04 Mart 10 07:39 

    anştayn neyi buldu

  123. samet demi?ki 04 Mart 10 07:41 

    samet

  124. hilal demi?ki 04 Mart 10 11:02 

    bayıldım bayıldım

  125. hilal demi?ki 04 Mart 10 11:03 

    siz afacanlar sakın bidaha burnunuzu bu işlere sokmayın haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  126. hilal demi?ki 04 Mart 10 11:04 

    he bu arada bnim hakkımda konuşmaın ağzınıza sıçarım

  127. hilal demi?ki 04 Mart 10 11:05 

    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  128. hilal demi?ki 04 Mart 10 11:05 

    tamam mı ?

  129. mert demi?ki 04 Mart 10 11:35 

    ilgiç gerçekten

  130. mehmet demi?ki 05 Mart 10 04:16 

    aradımı bulamadım

  131. mehmet demi?ki 05 Mart 10 04:18 

    ohilalın ağzınada ben sıçarım

  132. mehmet emin günaç demi?ki 05 Mart 10 04:23 

    hilal sen devellidenmisin

  133. mehmet emin günaç demi?ki 05 Mart 10 04:30 

    hilal

  134. fatma demi?ki 06 Mart 10 01:59 

    ayniştayn bir tane

  135. fatma demi?ki 07 Mart 10 11:38 

    güzelllllllllllllll

  136. halit demi?ki 08 Mart 10 07:20 

    çok güzel

  137. melek demi?ki 08 Mart 10 08:38 

    çok güzel olmuş bencede

  138. ahmet bahadır demi?ki 09 Mart 10 00:29 

    smacdawn raw

  139. aline demi?ki 09 Mart 10 11:08 

    bu ne biçim şey ikidebir bişeyler yazmışınız biriniz son nokta diyo malmısınız siz yaw zaten ayşten ne leri buldu sıkıyosa bunun cevabını verin ayştein hangi icatları yaptı

  140. aline demi?ki 09 Mart 10 11:09 

    töbe töbe

  141. emre demi?ki 10 Mart 10 08:14 

    çokuzun yavvvv

  142. aleyna demi?ki 10 Mart 10 11:21 

    süpper yha bnun sayesinde yüz aldım tşkürler

  143. ismail demi?ki 11 Mart 10 09:27 

    ayşteine küfür edenin allahını sikiyim

  144. no panic demi?ki 11 Mart 10 11:33 

    no panic no heycan bi çaakcam ne hercan kalcak ne panic

  145. sarp demi?ki 12 Mart 10 15:31 

    arnızdan biri çok salak

  146. sarp demi?ki 12 Mart 10 15:31 

    aranızdan

  147. yaren demi?ki 14 Mart 10 09:09 

    aslında biraz güzall ama çok uzun

  148. meljıjhfu demi?ki 16 Mart 10 10:02 

    bence aynştan çok güzrl hayat hikayesi var

  149. selena demi?ki 16 Mart 10 10:03 

    ah anştanın hikayesi çok güzel çocuklar çok ayıp bu dediğiniz

  150. boynom demi?ki 16 Mart 10 10:35 

    yha bu adam çok zeki :)

  151. xD Hayat Bom Boş Çalkala Coş xD demi?ki 16 Mart 10 10:40 

    Siz Alber Einstein’ı kötülemeye devam edin.Adam o kadar buluş yapsın.Hayatımızı kolaylaştırsın,sizin yazdıklarınıa bakın.Onu sevmiyosanız buraya yazmanız gerekmiyodu.Artık herkes biliyor.Nankörlük edip oturacağınıza Albert Einstein ve bilim adamları olmasaydı şimdiki halimii düşünün ve bu durumda olmamıza şikredin.Onlar bulduğu buluşlar olmasaydı şimdiki teknolojik ürünlerin çoğu olmazdı.Albert Einstein’ı atom bombasını buldu artık savaşlarda daha güçlü olunuyor diye suçluyorsanız yanılıyorsunuz.Atom tıpta ve gemilerin yapımında kullanılıyor.Böyle burada abuk subuk şeyler yazacağınıza açın biraz kitap okuyun aklınız başınıza gelir belki.

  152. ilayda demi?ki 16 Mart 10 12:05 

    bence gayet güzeldi

  153. ilayda demi?ki 16 Mart 10 12:07 

    güzeldi valla

  154. missie demi?ki 16 Mart 10 12:08 

    ilayda sana katılıyorummm

  155. nuash demi?ki 17 Mart 10 10:09 

    lan buneya bberbat :(

  156. tuğçenur demi?ki 18 Mart 10 11:02 

    kaç kere araştırdım.adamın dili çıkçak nerdeyse

  157. banu demi?ki 19 Mart 10 03:50 

    ne bu ya böyle şey mi olur

  158. eda demi?ki 20 Mart 10 11:19 

    adam resmen deli

  159. rukiye hicri demi?ki 21 Mart 10 03:12 

    ben aynştayn ne bulmuş hala anlamadım…

  160. ali demi?ki 21 Mart 10 04:07 

    bence güzel :)))))))))))))::::::::::::::)))))))))))

  161. ali demi?ki 21 Mart 10 04:08 

    kimse inanmazsa innmasım

  162. fadime demi?ki 21 Mart 10 04:45 

    çoooook güzel bazılarının hiç umrunda değil tebrikler

  163. HaSrEt demi?ki 22 Mart 10 10:10 

    süperrrr tebriklerrrr bunj beyenmiyenler hepsi top

  164. İLKNUR demi?ki 22 Mart 10 10:47 

    adam zeka ötesi bişey anlatamam yani çok zeki ya bu zeka yani kimsede bulunmazzz

  165. hayat demi?ki 23 Mart 10 09:13 

    Bune Yaa Hepp Okuu Okuuu Ööö İğrençç Benm Vaktim Bunlar İçin Değill Byyy

  166. q!z€m demi?ki 23 Mart 10 11:18 

    öğretmen ödev verdi bulamadım yhaaaa :(

  167. q!z€m demi?ki 23 Mart 10 11:19 

    albeert einstein neyi bulmuş ben hala anlamış değilim…

  168. OKTAY demi?ki 24 Mart 10 01:55 

    ya kim anlamıs da sen anlayacan

  169. aykız demi?ki 24 Mart 10 07:47 

    bakın arkadaşlar bu yazdıklarınız hiç de hoş değil sanki çooooooookmu kolay birşey bulmuş ya bulmasaydıhe yer çekimini uzay da uçar gibi uçardık çay bile hava da kalırdı bunu bilinki ooooooooooo şimdi sizi çok iyi görüyor sizin ona bunu yapmanız biliyorum ooooooooooooo yanıyor veya cennette diyeceksiniz ama ahirette siz olsaydınız he söyleyin hadi ya öyle bi duygu siz onla dalga da geçseniz o sizi görüyor ve duyuyor unutmayın arkadaşlar ölenlerin arkasından öyle veeve öyle hakaret etmememiz yanlıştıtır unutmayın dostlarım

  170. başak demi?ki 25 Mart 10 09:58 

    bn ce ajtanın icarı cok güzel

  171. akıllım demi?ki 25 Mart 10 11:00 

    çok iğrenç hiç bişey anlamadım

  172. BUĞRA demi?ki 25 Mart 10 12:31 

    ADAM RESMEN DELİ

  173. enes yalçın demi?ki 05 Mayıs 10 23:38 

    -hiç beyenmedim hani buluşlarının resimleri-

  174. sera demi?ki 06 Mayıs 10 12:39 

    yarı işime yardı nyha bune çq benmedn ee nassın :p

  175. ismini vermek istemeyen yorumcu demi?ki 06 Mayıs 10 12:42 

    aykıza katılıom bu arada ama bn çok gzl yazdım yha ahahhxD

  176. kadri ekin demi?ki 07 Mayıs 10 01:00 

    senin beğenmene gerek yok bence aynştayn ın ne yaptıgı ortada adam atomu parçalına ayırmış aynştayn dünyadaki en büyük fizikçidir bilmeden etmeden konuşuyosunuz::D

  177. ESra demi?ki 07 Mayıs 10 14:46 

    bence aynştayn çok güzeşl şeyler yapmış peki o olmadığını düşünün ne yapardınız o yüzden boş boş konuşmayın bence ben bu ödevden 100 aldım herşey açık açık verilmiş nesi kötü saçmalamayın

  178. ESra demi?ki 07 Mayıs 10 14:51 

    aynştaynla ilgili güzel yorum söyleyenlere katılıyorum size öyle birşey dense hoşlanmazsınız kötü şeyler dendiğinde yine hoşlanmazsınız(bu arada konumuzun smeksavnla bir ilgisi yok)
    sizden yorumum hakkında cevap bekliyorum.

  179. şahika gültaner demi?ki 08 Mayıs 10 03:48 

    esranın yorumuna katılıyorum ve kötü söz söyleyenler madem beğenmiyorsunuz adamı o zaman onun buluşlarını bulmaya çalışın bakalım omu daha zeki siz mi?

  180. blabla demi?ki 08 Mayıs 10 04:05 

    iğrenççççççççççççççç

  181. helbest demi?ki 09 Mayıs 10 07:33 

    iğrenç

  182. iyonix demi?ki 09 Mayıs 10 10:57 

    yaa kardeşim sizinki yine iyi okudum am benim ödevim tam 5 tane bilim adamının hayatı biyografisi ve buluşları oooooo valla battım da bittimde benzinim bitti bide sbs var offff

  183. berre demi?ki 10 Mayıs 10 09:11 

    oraya gelirsem ağzını kırarım büyüklerinize saygı duyun zönk anladınızmı şimdi beni saygı saygı saygı duyun büyüklerinize tamam

  184. berre demi?ki 10 Mayıs 10 09:12 

    lan beni duydunuz mu?

  185. zeynep demi?ki 10 Mayıs 10 09:14 

    bence iğrenç olmuş hiç beyen medim

  186. taynzeynep demi?ki 10 Mayıs 10 09:15 

    tipsiz bir adam aynş

  187. seda demi?ki 10 Mayıs 10 09:16 

    nasıl bir adam bu böyle ya icadı güzel ama tipinibeyen medim ben deniz

  188. nuri demi?ki 12 Mayıs 10 07:34 

    iy iğrenç çirkin tipziz

  189. berk demi?ki 12 Mayıs 10 07:43 

    höyt böyle tip mi olurmuş be ıy

  190. berk demi?ki 12 Mayıs 10 08:00 

    tipik sanli saçlarına elektirik çarpmış gibi aynı tipsiz bir adam işte napcan artık bu adamdan başka bana kim ampulun nasıl olduğunu öğretecek artık bilmem ki bende napaim ya ya ya ya ya

  191. hdgch demi?ki 12 Mayıs 10 08:00 

    beyenmadim ben

  192. hdgch demi?ki 12 Mayıs 10 08:01 

    ödevimde hiç yardım cı olmadı not 0

  193. alperen demi?ki 12 Mayıs 10 08:04 

    ıy tipsiz be çok iğrenç bir adam bu böyle bu
    böyle adam mı olurmuş
    ben adamın tipinden anlarım
    hiç güzel değil
    biraz saçları kısa olsaydı
    o zaman güzel olur

  194. alperen demi?ki 12 Mayıs 10 08:06 

    ho ho

  195. alperen demi?ki 12 Mayıs 10 08:06 

    iğrenç

  196. cevo demi?ki 12 Mayıs 10 08:08 

    hi ho hi ho hi ho hi ho hi

  197. ulvi demi?ki 12 Mayıs 10 08:10 

    pös böyle ödev mi olur be?
    hiç beyen medim ki
    adam biraz tipsiz olmuş
    gülcem geliyo be

  198. seval demi?ki 12 Mayıs 10 08:12 

    süper olmuş biraz ama

  199. seval demi?ki 12 Mayıs 10 08:13 

    kel toş

  200. seval demi?ki 12 Mayıs 10 08:14 

    azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    aaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  201. erdi demi?ki 13 Mayıs 10 05:50 

    çok güzel :)))

  202. mehmet demi?ki 13 Mayıs 10 11:13 

    ÇOK GÜZEL YAAAAAAAAAAAAAAA VALLA ÖDEVİMİ RAHATLIKÇA YAPIYORUM

  203. taylan ali demi?ki 07 Haziran 10 12:29 

    bence çoooook güzel yaaa :):):)=)=)

  204. taylan ali demi?ki 07 Haziran 10 12:30 

    çoookkk harika yine yazayım:):):)

  205. aynur demi?ki 10 Haziran 10 10:36 

    ilginç vallA odevlere yardimi yok ama bilgili

  206. aynur demi?ki 10 Haziran 10 10:38 

    bide icat yaparken galiba elektirik çarpmis gibii :D

  207. dniz demi?ki 17 Temmuz 10 00:44 

    çok uzun ana çoooooooooooooooooook GÜZEl

  208. esmanur yıldız demi?ki 19 Temmuz 10 22:27 

    mal mısın malak mısın malatyalı mısın
    bu ne

  209. ayşenur baltas demi?ki 11 Ağustos 10 06:24 

    bence aynştayn çok ii bir iş başarmaş kötü olmuş diyenlerde az zırlasınsiz ilk önce kendi kafanıza bakın sonra laf edin anyştayna

  210. eyüphan yılmaz demi?ki 18 Ağustos 10 12:51 

    ben aynştayı çok
    seviyorum ve ben 11 yaşındayım vebüyüyüncede aynştay gibi bilim insanı vezeki olcağım:üstüme ister gülün ister gülmeyin’yarın veya bir gün vebirgün oan gelecek ve ozaman amerika,israil tükiye muhtaç veyalvaracaklar. bu olay herkese yayılacak ve ogün veo2gün kıyamet kopacak gülenlervardır üstüme ama
    bütün dünyayı avucumda oynatacağim
    filistinlere yaptıklarıyetmedimi hıı yetmedimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    allahını seven büyyünce bilim insan olsun ve bunu unutmayın olamassanız ailenize hep tecavüze uğratırlar ve sizikölegibi kullanırlar evet bunlarsize saçma gelebilirama inanın bana bunların hepsi doğ ru…son…!!!

  211. samet demi?ki 23 Eylül 10 03:04 

    ayıştaynı çok özledim

  212. meqquyin demi?ki 29 Eylül 10 05:20 

    okadar çok bilgi varki size çok teşekkür ederim:):):):):)

  213. meqquyin demi?ki 29 Eylül 10 05:22 

    ollley beeee

  214. melek demi?ki 30 Eylül 10 08:45 

    böyle ödev mi olur ya

  215. feyzi demi?ki 09 Ekim 10 03:05 

    aynştayıçok seviyorum bende buyuyunce onun gibi olcam

  216. seri-girl demi?ki 10 Ekim 10 10:43 

    benim ödevim buydu teknoşoji tasarım dersi için saçma bi ödev sevmem ödev yapmayı ama yinede yaparken bilgileniyoruz çok şikayet ederim ama düşününce şikayet etmesemiydim falan diyorum ama yinede chat yapmak varken ödev yapmak ÇOK SIKICI aslında her türlü sıkıcı ama bi o kadar bilgileniyoruz ama yani bi yanda chat var offf…. tamam ben bu işin içinden çıkamicam karar veriyorum ödev yapmak hem iyi hem sıkıcı aaa konu nereye geldi her neyse emek için ÇOK………AMA ÇOK.. TEŞEKÜR EDERİM

  217. hadi demi?ki 11 Ekim 10 09:30 

    çok komikti saçma birşey

  218. hadi demi?ki 11 Ekim 10 09:32 

    bende ayştaynı çok seviyorum büyük bir adam olunca onun gibin olmak istiyorum

  219. aleyna demi?ki 11 Ekim 10 09:36 

    ben ayştaynın birkaç huyunu seviyorum onlardan bir taneside zeka sı büyüyünce ben deonun gibi olmak istiyorum

  220. yılmaz demi?ki 13 Ekim 10 22:32 

    çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk iş yaptığı belli adamın baksanıza yüzüne

  221. serap demi?ki 20 Ekim 10 05:10 

    yazılari cok uzun ama cok ta ii belkı odevime yaraya bilir

  222. serap demi?ki 20 Ekim 10 05:13 

    yazılari cok uzun ama cok ta ii belkı odevime yaraya bilir ayştani cokkkkkkkkkkk sevdim

  223. serap demi?ki 20 Ekim 10 05:16 

    cok güzel bir site

  224. BHHUT demi?ki 21 Ekim 10 06:02 

    İREN BİR BİLGİ

  225. BHHUT demi?ki 21 Ekim 10 06:04 

    irenç bir bilgi

  226. şeval demi?ki 21 Ekim 10 07:47 

    çok güzel ama sıkıcı,

  227. şeval demi?ki 21 Ekim 10 07:49 

    yinede çok bilgili o yüzden okumam gerek çünkü ödevim vr

  228. UFUK demi?ki 25 Ekim 10 10:17 

    Helal olsun adama bıpmamış arkadaşlar şimdi sen veya ben olsm 2580 demeye bilirmiyiz işte helal olsun hakaddan teşekkür

  229. TAHA demi?ki 08 Kasım 10 08:18 

    AYİŞDA LA DALGA GEÇMEYİN

  230. nuri demi?ki 11 Kasım 10 12:14 

    hep yanlış midem bulandı berbat olmuş tek kelimeyle iğrenç bu aynştayn değil ve başka siteden çalıntı

  231. nuri demi?ki 11 Kasım 10 12:15 

    bence düzeltin ve çalıntı olmasın:(

  232. bue demi?ki 12 Kasım 10 06:27 

    o dil ne salak beçler gibi çıarmış allhım sen bana sabır ver ya

  233. elena demi?ki 12 Kasım 10 06:29 

    ayyayım bu yesimlerde ne böye ıtaly de böye şey yöktik

  234. elena demi?ki 12 Kasım 10 06:30 

    bok güzel

  235. totti demi?ki 15 Kasım 10 04:36 

    sana gerzekal diyenlere kızma bana(Einstein) da dedi,ler atomu parçalayıp elerine verdim

  236. serin demi?ki 29 Kasım 10 10:46 

    bence çok güzel hayatı var biraz üzüçü hayatı var kuduz aşısını keşki bulmasaydı çünkü hayvanları eliyemiyoruz

  237. taha demi?ki 30 Kasım 10 10:47 

    çok hoş

  238. mıçço demi?ki 30 Kasım 10 10:48 

    sik oruspu pezevenk

  239. mıçço demi?ki 30 Kasım 10 10:49 

    salak gibi hayat ya

  240. arzu demi?ki 01 Aralık 10 09:41 

    aynştan olmasaydı biz şimdiye dek sefillik içindeydik saygı sevgi gösterelim ona allah rahmet eylesinnnnn.

  241. dilan demi?ki 03 Aralık 10 10:02 

    baan bag olum ben adamı ne ederim vula bilimisin posso ben adamı tıstın bilik ederim posso yise bizim arka bagçeye gel zırto tırrik

  242. gözde demi?ki 06 Aralık 10 10:48 

    ufuk deme öyle üzülecek şimdixdxdxd

  243. irem akbulut demi?ki 07 Aralık 10 07:27 

    ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hayatta bu kadar igrenç bir sey görmedim ne uzun yaz yaz yaz canım çıkıp aynştan,ın yanına gitti birazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz olsaydı gör gör beynim patlıyor öööööööööööööööğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ kusacam yani biri buna son vermeli ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  244. irem akbulut demi?ki 07 Aralık 10 07:30 

    sen varyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  245. polat demi?ki 08 Aralık 10 00:07 

    çok teşekür edrim

  246. ahmet can keskin demi?ki 12 Aralık 10 02:33 

    hey çocuklar aynştaynın buluşlarını kısaca nerden bulabilirim

  247. ahmet can keskin demi?ki 12 Aralık 10 02:34 

    ama sitenin yazılışı yabancı dilden olmasın

  248. ahmet keskin demi?ki 12 Aralık 10 02:34 

    ama sitenin yazılışı yabancı dilden olmasın

  249. eleştirici bay melissa demi?ki 12 Aralık 10 15:03 

    bn böyle insanlara gıcık oluorumm oda bi insann lütfenn duyarlı olalımm vee bu performansödevime çok işe yaradıı…. thank you…………<3<3<3<3<3<3<3<3 aslında pek bi şey anlamadım hatta hiç anlamadımm ama sanıorumm ki aynştaynın babsı nın 1 kıyafet dükkanı var anneside rock yıldızı ve aynştayn iseepolis ama bu bnm düşüncem çünkü bunlarım tek kelimesini bile okumadımm :)üzgünümbay site:(:)hehehhe bakın şimdi tavşan yapıcam :)= hhhehhh

  250. nergihan demi?ki 14 Aralık 10 06:06 

    aynştayın yaptıllarını kimse yapmaz tabi ben hariç

  251. hazal demi?ki 15 Aralık 10 10:36 

    bazı arkadaslar iğrenc demiş bazı arkadaslar çok guzell demis bazıları vs. seyler dmş..begenmeyenler yorum yapmak zorunda degil fakat bulışlarından bahsetmicem ama en azından buyuğumuz olduğu için saygı duyalımmm ama bazıları yani dilan gibi veya adını blabla yazan arkadaslarımızı kınıyorummm….bu yorumum belkide size cok sıkıcı geldi ama kendinizi okadar akıllı sanıyorsanız bulun bakıyım aynştaynın bulduklarınıı…..

  252. NURAY demi?ki 17 Aralık 10 07:33 

    işte idare eder işimi fazla görmedi

  253. NURAY demi?ki 17 Aralık 10 07:34 

    ama

  254. NURAY demi?ki 17 Aralık 10 07:34 

    yinede güzel olmuş ellerine sağlık

  255. vahide demi?ki 19 Aralık 10 01:51 

    anşatay sayesinde bilime ulaştık.anştay ın hgayatını ögrenmek onu tanımak benim için büyükbir zevkti.ayrıca onun çabalrı teknikleri bilme çok önem verdigini gösterir. hayatımızı kolaylaştıran anştay a teşekürlerimi sunuyorum

  256. vahide demi?ki 19 Aralık 10 01:58 

    o bize en başta bilime dogru ilerik yömn gösterdi.anştay şuan herkez biliyor ve tanıyor.dünyada büyük fizikçi diye adı geçmektedir. bizde anştay gibi olabiriz onun gösterdigi yoldan ilerliyebiliriz. en hakiki müriş bilim ve tekniktir.bilimdebn elde edlemeyecek hiçbirşey yoktur.bilimin teknigin yoldundan devam etmeliyiz .bu dünyya anştayı artmamalıyız.anştay gibi bilime teknige iilerlemeliyiz arkadaşlar

  257. simge demi?ki 19 Aralık 10 02:01 

    anştay salak gibi dil çıkrıyo komik bide düyanin en büyük fizkisiymiş pe

  258. gizem demi?ki 20 Aralık 10 11:15 

    ble ödev mi olur yha hay bn bu ödevi verenn de yaratann da başlıcm ya

  259. gizem demi?ki 20 Aralık 10 11:18 

    salak salak ödev veriyolar canımı skıyolar daha bi sürü araştırılck vr yha bnln mı uğraşcaz bide yhaaaaaaA tatlı cnmı sıkamm ilk defa bi ödev yapam dedik hevesimizide kursamız da bıraktılar yha xd
    :):)):)::):):):):):):).).9:):):):):):):):):):):):):):):))::):):),:):):):):):):):
    hm biz bndan hayayını iistemedikki

  260. B.ÇARŞISI FUNDA demi?ki 23 Aralık 10 03:49 

    ya arkadaşlar adamın biri bişey bulmuş kaygısını biz çekiyoruz neyi tartışıyorsunuz amannnn bizene hayatı akışı na bırakın

  261. akın demi?ki 23 Aralık 10 09:53 

    bakın olm ayştaın ATOM bombasını yaptı onu yaptı hata bence ç,ünkü hiroşimaya atıldı yazın hiroşimaya atılan atom bombası onca insan öldü o olmasa çok iyi olurdu amerika türkiyeye atsa türkiye maff olur o zaman anlarsınız

  262. HoLyGaN demi?ki 23 Aralık 10 12:52 

    aynı elektirik çarpmış aynştaynın tipi gece görsem korkalım

  263. asdfghj demi?ki 26 Aralık 10 05:05 

    lan bende 18 ağustosta doğdum

  264. helin demi?ki 27 Aralık 10 04:36 

    cok hos bir adam.atomu icat etmiş.insanlara cozum olur dıye ama insanoğlu bomba yerine kullanmış. kotu bi şey.neyse iki orta bi sade hadi bana musade…

  265. helin demi?ki 27 Aralık 10 04:37 

    slm. yine ben.aynştayn varya cok guzel bir bilim adamı…

  266. cansu demi?ki 27 Aralık 10 04:38 

    aynştayn seni seviyorum…

  267. abdullah demi?ki 05 Ocak 11 11:27 

    çok sıkıcı ama güzel birazda gıcık.

  268. lale demi?ki 05 Ocak 11 12:40 

    lan bende 18 ağustos la

  269. lale demi?ki 05 Ocak 11 12:41 

    sonmuş sen ayştayn gibi ol höööööööö

  270. emel demi?ki 06 Ocak 11 06:23 

    yaçoğu arkadaşlar yani terbiyesizlik yapmayın hele biriside 3 kere aynı robotlar gibi yazmış ayştayn ve diğer bilim adamları olmasaydı ya zor yaşardık çok sıkıntılar çekerek yaşardık arkadaşlar sizi yani terbiyesizlik yapanlar onları tanımıyom fakat tanımakta istemiom gerçekrten saygısızlık yaptınız terbiyesizler yani terbiyesiz konuşanlar için diorum terbiyeli olanlar alınmasın

    LÜTFEN BUNU OKUYUNUZ

  271. emel demi?ki 06 Ocak 11 06:25 

    ÇOK GÜZEL FAKAT UZUN OLSUN GENEDE GÜZEL ARKADAŞLAR:d

  272. rey mysterio demi?ki 06 Ocak 11 07:08 

    up uzun yaaaaaa bu neyki ama çok güzel dimi

  273. rey mysterio demi?ki 06 Ocak 11 07:08 

    herkezzzzzz eylensinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn:D

  274. of pof demi?ki 06 Ocak 11 07:09 

    ne var ya çokk güzel

  275. erdogan demi?ki 06 Ocak 11 09:49 

    ulan ben bu adamın varya ceske bu bulusu yapmasaydı yazamdım la

  276. Sikici corc demi?ki 09 Ocak 11 12:50 

    Ben mutantim ve hepinizi sikicem aynştaynida skicem kübrayi bile sikicem hatta cansuyuda sikicem

  277. sizene demi?ki 10 Ocak 11 13:51 

    ln hepiniz malsınız 50 yorumdan 100 de 1 doğru hepinz masınız amam gercektendee cok uzun

  278. yusuferentuncer demi?ki 11 Ocak 11 10:31 

    aynştayn çok ünlü biridir

  279. yusuferentuncer demi?ki 11 Ocak 11 10:34 

    ainştayn ın düşüncelerini çok merak ediyorum.diğer bilim adamlarınıda tabiki

  280. sena demi?ki 12 Ocak 11 06:15 

    keşşşşşkeee yaşasaydıııı

  281. samet demi?ki 14 Ocak 11 08:25 

    kardeşim çok kısa dekik bu çık tı uzun deseydik ne çıkacaktı

  282. metehan demi?ki 23 Ocak 11 07:20 

    bu site güzel ama çok uzun

  283. metehan demi?ki 23 Ocak 11 07:21 

    oooooooooooooooooooooooooooooooooooo bayyıldımmmmmmmmmm!!!!!!

  284. metehan demi?ki 23 Ocak 11 07:21 

    aynştaynı bende çok seviyorum

  285. sude demi?ki 23 Ocak 11 10:51 

    ne bulmuş kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???????????

  286. aynur demi?ki 23 Ocak 11 10:53 

    çok gıcık oldum ne yaptığı çımadıki niye bunu internete verdiniz?????????????????????????

  287. beste zengin demi?ki 07 Şubat 11 07:32 

    bilim insanlarının hayatımızda yeri çok siz ne dionuz=)

  288. beste zengin demi?ki 07 Şubat 11 07:34 

    aynştaynın hayatı uzun yaa teknoloji tasarım ödevine bukadar şeyi yazamam heralde

  289. ahmet demi?ki 15 Şubat 11 09:57 

    analar ne evlat yetiştirmiş aynştayn gibi değerli bir insanın ancak önünde eğilmeliyiz

  290. necla demi?ki 17 Şubat 11 05:59 

    :)

  291. necla demi?ki 17 Şubat 11 06:00 

    :D :)

  292. eda gürbüz demi?ki 20 Şubat 11 03:11 

    aynştayn ın buluşlarına laf ediyosnuz ama aynştayn olmasaydı nolurdu? tabiki de onada laf ederdiniz

  293. ibrahim şensoy demi?ki 24 Şubat 11 01:19 

    ayştayn dünyanın enakılı bilim adamı

  294. ibrahim şensoy demi?ki 24 Şubat 11 01:20 

    deli bir insan

  295. ibrahim şensoy demi?ki 24 Şubat 11 01:23 

    bana göre iyi bir insanıdı garibim

  296. ibrahim şensoy demi?ki 24 Şubat 11 01:25 

    bende 14 yaşın dayım

  297. ibrahim şensoy demi?ki 24 Şubat 11 01:27 

    ben varya ben Ayştaynın 25 karaeli 1 noktalı sorusunu bulamadım

  298. ibrahim demi?ki 25 Şubat 11 01:27 

    severim ayştaynı

  299. misafir demi?ki 28 Şubat 11 12:28 

    çok güzel şey icat etmiş teşekür ediyorum allah rahmet elesin

  300. misafir demi?ki 28 Şubat 11 12:29 

    demi mekanı cennet olsun

  301. misafir demi?ki 28 Şubat 11 12:30 

    aynştaynı seviyorum teşekkür ediyorum

  302. misafir demi?ki 28 Şubat 11 12:30 

    cansu yaşın kaç

  303. ferit sarıdağ demi?ki 05 Mart 11 05:43 

    seni seviyorum

  304. ibo demi?ki 07 Mart 11 01:28 

    ayştayn dünyanın eniyi fiziklerindendivedünyanıeniyi ve

  305. buse demi?ki 08 Mart 11 07:26 

    book gibi hacı:d

  306. buse demi?ki 08 Mart 11 07:26 

    igrenç:s

  307. hgdhuytj demi?ki 09 Mart 11 07:53 

    aynayştayn neyi bulmuş

  308. hgdhuytj demi?ki 09 Mart 11 07:54 

    oooooooofffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

  309. hgdhuytj demi?ki 09 Mart 11 07:55 

    aynayştayn delimi

  310. EDA demi?ki 10 Mart 11 10:58 

    bu nebçim

  311. prenses burcu demi?ki 10 Mart 11 10:59 

    çok güzel

  312. ahmet demi?ki 14 Mart 11 12:07 

    ayştan öok iyi şeyler çıkarmış vaybe

  313. seda demi?ki 15 Mart 11 11:52 

    çok güzel proje ödevie çokkk yardımcı oldu;)

  314. senğgka demi?ki 16 Mart 11 11:33 

    asıl deli sensn len

  315. senğgka demi?ki 16 Mart 11 11:34 

    hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaahhhhaaaaaaaaaaaaaa

  316. merve demi?ki 19 Mart 11 07:25 

    böyle ödev olmaz

  317. asude demi?ki 20 Mart 11 12:04 

    bn bilgi aldım ve çok şey örendim

  318. cafer demi?ki 22 Mart 11 13:06 

    bu aynştan da bir atom bombasını bulduk die başımıza sanki savaşçı kesildi doğru deilmii

  319. sansar salvo demi?ki 22 Mart 11 13:08 

    anyştan bence bir deli gibi gözüküyoo hem ben bir repçiyim merak etmeyin benim kim olduğumu

  320. sansar salvo demi?ki 22 Mart 11 13:08 

    resimlerin hepside çok saçmaaa

  321. 123 demi?ki 23 Mart 11 04:38 

    yaptıklarını bulamıyorum
    (anlamadım)

  322. baran demi?ki 24 Mart 11 10:33 

    hayvan gibi ya oo saçlara bak ne biçim

  323. ece demi?ki 24 Mart 11 10:35 

    pooook gibi birşey bu ze elektrik çarpmış sanki

  324. anyştan demi?ki 24 Mart 11 11:18 

    susun lan ben olmasam kimse bişe yapamazdı

  325. irem demi?ki 25 Mart 11 13:22 

    hepiniz salaksınız
    bence

  326. irem demi?ki 25 Mart 11 13:23 

    bence çok güzel sayfa

  327. emre demi?ki 27 Mart 11 01:57 

    asıl salak olan sensın ln kendı goruslerını one surme

  328. göt demi?ki 27 Mart 11 04:12 

    lan malmısın sen aynstain

  329. bahar demi?ki 28 Mart 11 07:57 

    yha ne bişim bişey bu yha ne buldu diye sorduk hayatını anlatıyo :D:D:D

  330. bilimci demi?ki 28 Mart 11 10:14 

    bence çok güzel birşey ark. bilim adamlarına haksızlık etmeyelim onların sayesinde haytımız kolaylaştı :))

  331. emir demi?ki 02 Nisan 11 02:29 

    bencede

  332. harun demi?ki 03 Nisan 11 02:31 

    hahahahahhahhdhahahahahahhaaaaa

  333. harun demi?ki 03 Nisan 11 02:32 

    site cok güzel

  334. sevket demi?ki 03 Nisan 11 02:36 

    bence bence

  335. lmlmköşlm demi?ki 03 Nisan 11 02:36 

    offffffffffffffffffffffffffff

  336. senem demi?ki 04 Nisan 11 08:57 

    aynştayn neyi bul muştu

  337. senem demi?ki 04 Nisan 11 08:57 

    anlamadım

  338. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:39 

    ay ya hep ingiliz alman fıranzız var ama türk yok çünkü hep yabancılara patent hakkı veriyorlarmış ana türklere vermiyorlaemış böyle olurmu ya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ne bu böyle canım hakkımızı isteriz hakkımızı isteriz a olmaz ya olur mu böyle bir şey gıcıklar

  339. nihal 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:40 

    nihal_esra nihal

  340. nihal 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:41 

    offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

  341. AYNŞTAYN 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:48 

    ar kadaşlar benim hakkımda herkez güzel düşünmeye bilir ama ben iyi bir fizikçiyim eyer bana destek verirseniz dünyayı bile kaldırrım…..:)(:DX. DX. DX. DX :)

  342. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:49 

    DİYEN AYNŞTANN TATLIMMMMMMMMMMMM

  343. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:51 

    MAL İREM YAZAN AYNŞTAYN KIHHH KIHHH KIHHHHH KIHHHHHHH HAHAY

  344. melişim demiş ki 3 nisan 20.35 demi?ki 04 Nisan 11 10:52 

    SEN KENDİ ADINA KONUŞ CNM

  345. neriman demi?ki 04 Nisan 11 11:13 

    işime yarayanı bulamadım…

  346. emre can türeli demi?ki 05 Nisan 11 13:07 

    emeğe saygı

  347. emre can türeli demi?ki 05 Nisan 11 13:09 

    korsana hayır

    hahahaha

  348. emre can türeli demi?ki 05 Nisan 11 13:10 

    teşekkür ederiz emeğe saygı şaka yaptım

  349. emre can türeli demi?ki 05 Nisan 11 13:12 

    bilim adamlarına teşekkür edelim

  350. haci bayram pazar demi?ki 06 Nisan 11 01:34 

    ooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeee oooooooooyyyyyyyyyeeeeeeee

  351. irem demi?ki 07 Nisan 11 03:33 

    heline katılıyorum

  352. müjde demi?ki 07 Nisan 11 03:35 

    nediyon lan çakarım

  353. müjde demi?ki 07 Nisan 11 03:36 

    gerizekalı merişim

  354. nurcan demi?ki 07 Nisan 11 03:37 

    loooooo

  355. ismail demi?ki 09 Nisan 11 02:07 

    çok uzun uzun olmasa yazacaktım

  356. mine demi?ki 10 Nisan 11 05:42 

    çok uzun ama güzel bilgiler var

  357. emre demi?ki 12 Nisan 11 07:58 

    ne bu öğretmenler yaaaaa bn ayştyn ı askerlik yaptım bana diyo hayatınını yaz bu ne biçim iş yaaaaa bıktım bu hocalardan yyyyhaaaaa :D

  358. emre demi?ki 12 Nisan 11 07:58 

    8o 8o

  359. REMZİ demi?ki 13 Nisan 11 01:55 

    ADAM BİR ESER BIRAKIPTA GİTİ.YA BİZİM DÜNYADA BİR DİKİLİ AĞACIMIZ VARMI. HERKESİN ÖLDÜKTEN SONRA HATIRLANACAK BİR ESERE İHTİYACI VARRRRRRRRRRRR. Kİ DÜNYAYA BOŞUNA GELMEDİĞİNİ BİLSİNLER

  360. CAn demi?ki 15 Nisan 11 10:45 

    ben bide bunlari inglizceye ceviriom :( :(

  361. CAn demi?ki 15 Nisan 11 10:47 

    pff google translate kullanmam yasak! :( pff :(

  362. cnoven demi?ki 19 Nisan 11 05:08 

    ulan şerefsizler o bilim adamları herşeyi buldu sizin gibi şerefsizlerin karnı kaldırmıyosa kessin sesini einstein yercekimini bulmasaydı ne halde olacagınısı biliyomusunuz

  363. ENES demi?ki 20 Nisan 11 07:14 

    ben aynstynstaynsa tenkular dilerimama burda gerekli bilgi yukya

  364. ENES demi?ki 20 Nisan 11 07:16 

    ya ben aynstaynstaynssa tenkularımı diliyorum ama yeterli bilgi yuok yah )
    :

  365. ENES demi?ki 20 Nisan 11 07:20 

    ya bu aynstaıns taıns ne buldu burada atom mu anladım o kadar
    yhaaaaaaaaaaaaaaa
    igrenç

  366. ENES demi?ki 20 Nisan 11 07:22 

    keşke aynstaın ın dilini cıkarttıgı ressmi kosalardı

  367. Efe demi?ki 01 Mayıs 11 10:27 

    bence çok güzel olmuş ellerinize sağlık çok teşekkürler tam ödevime uygun oldu .

  368. adam demi?ki 07 Mayıs 11 08:28 

    bişi anlamadım

  369. ahmet demi?ki 08 Mayıs 11 04:50 

    çok uuzunnnn be bune laaaaaaaaa

  370. kaan demi?ki 24 Mayıs 11 13:03 

    uln siz neden hala uzun felan diyorsunuz bence çok güzel bir performans ödev oldu ve zaten 100 aldım cok saolun teşekkür ederim veridğiniz bilgiler için ama tek sorun biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu bi insanın hayatı bu kadar kısa olmaz :D xD:D :):x

  371. kaan demi?ki 24 Mayıs 11 13:05 

    aa bide ahmet uzun diyosun ya sen gaalibe tembel bir çğrencisin belli bn okulu her seyden cok severim
    manita var ondan :D :d

  372. maria demi?ki 08 Aralık 11 08:32 

    very long

  373. ebrar savaş demi?ki 07 Ocak 12 03:00 

    yınede adamın beynınde okadar şey varkı bu sozlerı yazması bıle bı mucıze dr adamın arkasından konuşmyın

  374. hlj demi?ki 12 Ocak 12 03:23 

    ayyyyy uyyyyy oyyyyy

  375. kilot demi?ki 12 Ocak 12 03:25 

    ben eren annem eren koymuş babam yasemin koymuş çok garip bir insanım değilmi ha ha ha ha hjjk

  376. mert karaman demi?ki 16 Ocak 12 23:51 

    ya ben icat diyom icat

  377. yiit demi?ki 18 Ocak 12 01:12 

    bence bu site çok güzel

  378. nil demi?ki 23 Ocak 12 07:57 

    bence ödev yapmak cok sıkıcı özelikle teknoloji tasarım dersi ben koleje gitmeme ragmen hayla ödev yapıyorum ve bu sitelerde cok sıkıcı ben bu sıtelere gıremem ama yınede gırmek zorundayım odevler icin

  379. elif demi?ki 24 Ocak 12 10:21 

    siz hepiniz öküzün önde gidenisinizzzzzzzzzzzzz

    öküssünüz valla

  380. elif demi?ki 24 Ocak 12 10:22 

    ö küzzzzzzzzzzzzzzzzz

  381. elif demi?ki 24 Ocak 12 10:23 

    sen boooooooooooook icatettin salakkkkkkkkkkkkk

  382. karabiber demi?ki 08 Şubat 12 02:50 

    igrenç

  383. karabiber demi?ki 08 Şubat 12 02:53 

    :@

  384. VarkDyll demi?ki 08 Şubat 12 06:20 

    Ay moky nes ozlyy ne you ask and ansver Oavv!!!!

  385. Dilara Akar demi?ki 08 Şubat 12 06:23 

    Asıl Bok Olan sizsiniz Cevap Veren YOK mu??? siz ne yarattınız Adamın suçu yokk.Burada adam suclu değıll…xD

  386. hatice demi?ki 08 Şubat 12 07:38 

    daha fazla bilgiii

  387. gizem ecem tonguç demi?ki 08 Şubat 12 15:28 

    çok uzun sey hiç kimse okuyamaz

  388. enis demi?ki 09 Şubat 12 09:18 

    çüşşş anştayn allah bela vermiş:)

  389. sedanur demi?ki 14 Şubat 12 10:18 

    bilip bilmeden konuşmayı bu adam bunları bbbbbbbbbbbbbbbbbbbmasayda napacaktının tamamı

  390. kusursuz demi?ki 16 Şubat 12 06:02 

    cok güzel bir site :) :) :( :(

  391. kusursuz demi?ki 16 Şubat 12 06:02 

    3:)

  392. mwhtap demi?ki 16 Şubat 12 08:01 

    vay be amma aynştaynmış oooh

  393. engin demi?ki 16 Şubat 12 12:00 

    bu anştayn büyük bişey başarmış ama ben buluamıyorum yarın bu yarımyamalak şeyleri gtürürsem bir ton ceza alırım en iyisi edison u yazmak

  394. sertap demi?ki 19 Şubat 12 01:55 

    çok uzunmuş aynşyayn

  395. beyza nur deniz demi?ki 21 Şubat 12 08:23 

    ödevim var ama nası yazacam okuyacam ama nası okuyacam ve okumaya erirniyorum yaaa

  396. beyza nur deniz demi?ki 21 Şubat 12 08:24 

    anştayna bayılıyorum helede şu fotağraflarıda dilinin çıkmış olmasına :)

  397. mohhjhh demi?ki 21 Şubat 12 08:53 

    buneabimyaaaaaaa insanbi kısakısayazar uzunuzun kim okucak onu çok zahmetliabim yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav

  398. alican demi?ki 22 Şubat 12 06:30 

    böle ödevmi olur öğretmen sıfır verir iğrenç
    :/

  399. kazım demi?ki 22 Şubat 12 06:33 

    ya çok uzun yaza yaza elerim koptu beğenmedim mal gibi bir kayat

  400. hayin demi?ki 22 Şubat 12 13:59 

    sen hiç kitap okumuyonmu ki bunu okuyamıyon

  401. su demi?ki 23 Şubat 12 12:14 

    arkadaşlar bence hepiniz çok salaksınız bence harika aynştayn sana yeşekkürler

  402. su demi?ki 23 Şubat 12 12:14 

    :D

  403. ZuKo_1541 demi?ki 23 Şubat 12 12:28 

    :) Güzel Enstein (Anştayn) güzel bir adam ama dili cok komik ve hareketleride cok komik öle deli olduğuna bakmayın ansyain günde 04:00 saat uyuyomuş ben bütün zamanımı boş gecirdim diiyomus. ayrıca cs 1.6 indircekseniz oyunyöneticisinden indirin orDA FİND SERVESTE baglantılı oyunlar var adım ZuKo.

  404. ceycey demi?ki 26 Şubat 12 03:02 

    hiç bir şey bulmamış:D

  405. ceycey demi?ki 26 Şubat 12 03:02 

    yaaa bu ne:D

  406. beyzanur demi?ki 28 Şubat 12 06:52 

    einstein teşekkürr ederim

  407. beyzanur demi?ki 28 Şubat 12 06:53 

    bence nankörsünüz siz o kadar yardım etmiş yaşamımızda siz bunuyosunuz

  408. beyzanur demi?ki 28 Şubat 12 06:53 

    siteyi hiç beğenmedin ıyyy

  409. çalışkan kız demi?ki 28 Şubat 12 13:11 

    yaeinstein neyi buldu ya

  410. anştay demi?ki 29 Şubat 12 13:19 

    lütfen susun bende anlamadım nasıl bir şy ben bu kadar yaşlımıyımki

  411. Burak Yılmaz demi?ki 06 Mart 12 05:31 

    Anştayn neyi bulmuştur?

  412. ali demi?ki 06 Mart 12 09:00 

    vallaha hiç izlemedim

  413. ali demi?ki 06 Mart 12 09:01 

    sizi döverim

  414. murat demi?ki 06 Mart 12 09:41 

    ben aynştaynın her bilim tarafından aynştaynın ismini her zaman duydum kitaplardan v.b her yerden duydum çoğu kişi aynştaynın hakkında kötü şeyler yazmış onlara tessüf ederim

  415. ceren yıldırım demi?ki 07 Mart 12 11:33 

    bence çok güzel hiç gülmeyin

  416. maide demi?ki 10 Mart 12 10:04 

    böyle sey mi olur yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:)

  417. maide demi?ki 10 Mart 12 10:06 

    bu kasar yazı mı olur demiiiiiii:=)

  418. maide demi?ki 10 Mart 12 10:06 

    pardon o kadar

  419. ecem demi?ki 10 Mart 12 13:28 

    güzel bir site =) beğendim işime de yaradı emeği geçenlere teşekkür ederim =)

  420. hadise demi?ki 21 Mart 12 10:24 

    çocuklar merhaba inanmıyacaksınız ama ben hadise yim gerçek söylüyoreum face olanlar beni beğensi.

  421. esma demi?ki 24 Mart 12 11:06 

    çok gzl bence salak salak konuşmayn

  422. melek demi?ki 01 Nisan 12 05:51 

    malmılan özürlü 3yaşına kadar konuşamamıs

  423. berfu demi?ki 01 Nisan 12 09:12 

    bence ayştayn sosyal dersinde bana çok yardımcı oldu

  424. C.RONALDO (selim) demi?ki 02 Nisan 12 10:22 

    ayntayn bulmuş cilesini biz çekiyoruz

  425. C.RONALDO (selim) demi?ki 02 Nisan 12 10:23 

    aynştayn allah senin cızığın versin

  426. C.RONALDO (selim) demi?ki 02 Nisan 12 10:24 

    yitir ya samimi söylüyorumya

  427. C.RONALDO (selim) demi?ki 02 Nisan 12 10:26 

    salakkkkkkkkk
    ne var bukadar sey bulacak

  428. eser demi?ki 15 Nisan 12 14:49 

    ALLAH rahmet eylesin büyük beyin büyük zeka büyük akıl bütük usta …

  429. burak demi?ki 16 Nisan 12 09:16 

    ne

  430. burak demi?ki 16 Nisan 12 09:19 

    adamı
    hasta etme emine

  431. murat demi?ki 07 Ekim 12 02:20 

    efena deil

  432. murat demi?ki 07 Ekim 12 02:21 

    güzel

  433. vas demi?ki 08 Ekim 12 04:52 

    yazdıklarınız çok saçma

  434. zehra demi?ki 11 Kasım 12 05:35 

    ıyyyyyyyyyyy irenç ve hiçbişiy anlamadım :( :( :(

  435. dilara demi demi?ki 18 Kasım 12 23:21 

    aystayn hepinizden zeki

  436. dilara demi demi?ki 18 Kasım 12 23:21 

    aystayn süper

  437. azrail demi?ki 19 Kasım 12 08:31 

    aynştayn çok zorluklar çekmiştir

  438. azrail demi?ki 19 Kasım 12 08:32 

    bu resimler beni sinir etti
    hepimiz salakça şeyler yazıp yazıp duruyoruz

  439. azrail demi?ki 19 Kasım 12 08:34 

    melek ne üç yaşına kadar 5 yaşına kadar konuşamamış

  440. murat efe demi?ki 04 Aralık 12 10:59 

    bu ne yaaaa ? öğretmen bize ödev veriyo hiçbir yerde cevap yok okumıycamçok uzun =)

  441. saw captın demi?ki 17 Aralık 12 11:19 

    adam olmasa köpek gibi sürünüyorduk.

  442. Umut demi?ki 20 Aralık 12 08:01 

    dünyanın en zeki adamı

  443. Muhammet Ali KaaN Demir demi?ki 22 Aralık 12 10:20 

    bnde bişe anamadım halahala

  444. şirin demi?ki 23 Aralık 12 07:11 

    yazı bayabir uzamış bunu yassam çok uzun olur öğretmen de okutmaz o yüzden biraz kısaltmanızı rica ediyorum ama yinede çok teşekkürler

  445. eren demi?ki 24 Aralık 12 07:32 

    keşke bizde onun gibi olsayık

  446. berke demi?ki 27 Aralık 12 07:50 

    bunu,defterime,yazmak,zor

  447. ali demi?ki 30 Aralık 12 01:01 

    bu adam çok buyuk adam abı bu adam olmasaydı bız su an ya yasamıyorduk yada usaktık ve okula gidemezdık

  448. esma korhan demi?ki 30 Aralık 12 07:20 

    ayşegül e katılıyorum haklııııııııııııııı

  449. esma korhan demi?ki 30 Aralık 12 07:21 

    ronaldo mallaşma

  450. oguz demi?ki 03 Ocak 13 01:34 

    aynen murat

  451. elif demi?ki 06 Ocak 13 07:50 

    çok saçma anlamadım

  452. ceylin demi?ki 07 Ocak 13 07:36 

    çok harika bir şekilde yazmışşınız çocuklar okudugunda bilgi ögrenecek

  453. ceylin demi?ki 07 Ocak 13 07:37 

    çocuklar okudugunda bilgi ögrenecek

  454. dilaece demi?ki 07 Ocak 13 07:39 

    sevdim harika

  455. dilaece demi?ki 07 Ocak 13 07:59 

    hepinizde birşey bildigi yok aynştayn hayatımızı kurtardı

  456. b demi?ki 08 Ocak 13 10:14 

    bu nasıl bir şey

  457. beyza demi?ki 08 Ocak 13 10:17 

    aynştaynı allah rahmet eylesin

  458. beyza demi?ki 08 Ocak 13 10:18 

    biz onsuz bir hayvandık

  459. beyza demi?ki 08 Ocak 13 10:20 

    o çok zeki onu çok sebiyorummmmmmmmmmmm

  460. beyza demi?ki 08 Ocak 13 10:21 

    o her şeyi bilir
    ve onlara yardımcı olur

  461. solin demi?ki 08 Ocak 13 10:23 

    onu çok seviyorum

  462. ceyda demi?ki 14 Ocak 13 13:53 

    anlamadım ama içinde gerekli bilgiler yazıyo çok uzun anlamadım diyenler okumadığından anlamamışlardır uzun olduğu için ama yinede ben biraz anladım bu siteyede teşekkür ediyorum

  463. cangülü demi?ki 14 Ocak 13 13:58 

    anlamamış olsamda bu siteye bende teşekküür ediyorum. emek verip yazmışlar ceydanın dediği gibide gerekli bilgiyi vermişler daha ne yapsın bunu yazan adamlar

  464. semanur demi?ki 15 Ocak 13 07:27 

    emircan kimse bilemedi ve o adam telefonu buldu.

  465. sevda demi?ki 29 Ocak 13 14:42 

    bence cok güzel bir site bayıldımm işime yaradı

  466. çato demi?ki 05 Şubat 13 02:44 

    ya arkadaş insan bari fotoğrafını koyar buneya adamın hyatını silmişlersanki ha

  467. çato demi?ki 05 Şubat 13 02:51 

    keşke Aynştayn yanımda olsaydıda onla geçmişi konuşurduk ne kadar zeki olduğunu ve nasıl bir hayatının olduğunu canlı olarak anlatırdı banada bende yarıyıl ödevinden kurtulurdum yani hem edsonuda öğretmenler istedi ha bide ben 12 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum Buca/İzmir/Şirinyer valirahmi bey ortaokulu gelen gelsin 3. tenefüsü 20 dakika ha

  468. cin demi?ki 05 Şubat 13 02:51 

    Fenerbahçem benim

  469. nuran azra demi?ki 14 Şubat 13 01:12 

    bilim adamlarının birbirne hayatı cok ama cok benziyo.edison ve aysatayn

  470. oh yeeeeee demi?ki 16 Şubat 13 07:12 

    bu ne beeeeeeeeee

  471. emre demi?ki 28 Şubat 13 05:50 

    iyi

  472. emre demi?ki 28 Şubat 13 05:51 

    biraz karışık olsada baya anladım

  473. nahit demi?ki 28 Şubat 13 11:39 

    yuh bu ne be

  474. murat demi?ki 28 Mart 13 10:23 

    salak ggibi konu şacağınıza oturunda ödevinizi yapın

  475. murat demi?ki 28 Mart 13 10:24 

    yoksa sınıfta kalırsınız

  476. naptın garı demi?ki 15 Nisan 13 04:02 

    naptin abi naptin abi aystany çok zeki idi

  477. kadircan demi?ki 16 Nisan 13 06:13 

    ÇALIŞKAN ADAM

  478. dilkopat demi?ki 14 Mayıs 13 11:27 

    ben bu adama mınnettarım canıskolarım bence adamla ılgılı mal mal seyler solıcenıze oturup sunu okuyun valla karsısında aglıcamm adam okuldan atılmıs bilim adamı olmus bakın azcık adam olun bebıslerım…

  479. ece demi?ki 23 Mayıs 13 08:15 

    çok güzel bilgi var performansım çok
    güzel oldu

  480. caw demi?ki 28 Mayıs 13 13:14 

    ben onun 5ne 1k istiyodum

  481. ff sıkıcııııı demi?ki 29 Mayıs 13 10:44 

    ben özevim olduğu için mejbur okuyorum ve biraz sıkılıyorm çk hmde

  482. pro can demi?ki 29 Mayıs 13 10:45 

    aynen off sıkıcı bu çok sıkıcı mal gibiiiiii

  483. aydın peker demi?ki 29 Mayıs 13 12:06 

    adam çok akıllıymış ama ona deli salak aynştay derlermiş…………………………………………………………………anladınız …

    çok iyi bir adam

  484. evrim demi?ki 02 Haziran 13 00:45 

    şu hayatı bir de indirebilsek

  485. ayhan demi?ki 15 Eylül 13 07:08 

    siz hiç arştırma yapmazmısınız? neden bu bilimler osmanlı yıkılınca ortaya çıktı.aynştayn bir ufak çetesi vardı ismi bile nekadar haklı olduğumu kanıtlıyor çetenin ismi hırsızlar çetesi.
    buldukları bütün buluşlar.OSMANLInındır inanmazsanız ingilterede
    müzede sadece osmanlıya ait ağırlığı 13 kg.olan kitap. daha fazlasını aklını ve zekanı kullan ve sende araştır.!!!!!!

  486. Duran BAYAZIT demi?ki 23 Ekim 13 02:39 

    allahın verdıgı yetenekle yaptıgı buluşlar gunumuz de kullanıyoruz dalga gecmeyın arkadaşlar aynştaynan

  487. derya demi?ki 09 Aralık 13 07:54 

    bence çok berbat annatmışlar buna lan iğrenç site başka siteye giriom mk yaaaa

  488. ppppppppp9999999999 demi?ki 17 Aralık 13 08:11 

    kjtuı öu66t

  489. fatıma demi?ki 18 Aralık 13 06:49 

    ayştaynın buluşlarının ilginç hemde allah(c.c) iyiki onu yaratmış

  490. hilal demi?ki 19 Aralık 13 07:58 

    aynşatany çok mütiş biriymiş

  491. evden demi?ki 19 Aralık 13 07:58 

    vayyyy beeeeeeeeeee :D

  492. melisa demi?ki 24 Aralık 13 08:50 

    bence süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr güzel bir hayatı varmış

  493. edasedaderya demi?ki 25 Aralık 13 07:40 

    Şu soru nerede? Hani doğru bilirsek aynştanla aynı zekaya sahip olcaz ya… o soruyu bulamadım

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Justin Bieber★★★★★★★
    ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

  494. edasedaderya demi?ki 25 Aralık 13 07:41 

    Hey

  495. edasedaderya demi?ki 25 Aralık 13 07:48 

    Ve bu arada iğrenç diyerek yazan kişinin hevesini kırıyorsunuz. Siz böyle yapınca artık yazmak istemeyecek. O zaman siz bu bilgileri nereden bulacaksınız? Allah bilir başka sitelere de yazıyorsunuzdur. Bu davranış güzel değil. Kaba olmazsak her iki taraf ta mutlu olur.

  496. edasedaderya demi?ki 25 Aralık 13 07:54 

    Aşağıdakilerden hangisi türkiyemizi kurtarmıştır?
    A) Mustafa Kemal ATATÜRK | B) albert aynştayn | A) Kamlun Mehmet SALİH

  497. moderatör demi?ki 25 Aralık 13 08:06 

    Alfabenin ilk harfi nedir?
    A
    Son harfi?
    Z
    A ile başlayıp Z ile biten duyu organı?
    ____________
    Sondan 2. Harfi?
    ____________
    Sondan 2. Harfi ile başlayan dağ?
    ____________
    Son harfi ile başlayan bir yayla?
    ____________
    Bulduğunuz yaylanın son harfini yorum atın. Doğru bilirseniz aynştayn beynine yaklaştınız demektir.

  498. maalesef söyleyemem hacııı demi?ki 28 Aralık 13 08:36 

    amk bune la anlamadım çünkü okumadım hacıııı :D :p

  499. şeyma demi?ki 29 Aralık 13 05:18 

    güzel olmuş bunu yazdınız için teşekkür ederim

  500. ömer demi?ki 01 Ocak 14 02:04 

    acayip uzun

  501. gül demi?ki 01 Ocak 14 09:55 

    bu aynştan çok iyi bir adam demi arkadaşlar

  502. gül demi?ki 01 Ocak 14 09:56 

    aynştaynın hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyatı

  503. bosverr demi?ki 08 Ocak 14 10:28 

    iimis :D

  504. ben ben demi?ki 08 Ocak 14 10:46 

    :poop: gibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  505. ben ben demi?ki 08 Ocak 14 10:47 

    iimisssssssssssss :) :) :) :) güzelll :) :) :)

  506. of bea demi?ki 08 Ocak 14 10:50 

    sıktın sıkıldımmmmmmm

  507. batuhan demi?ki 13 Ocak 14 12:16 

    iğrenç diğiyorlar da hadi yapa biliyorsan yap aynşatanın yaptını kimse yapamaz aynşatanın beyni kadar burda kimsenin beyni yok aynştayının beynin yarısı olamayız

  508. onur demi?ki 03 Şubat 14 09:00 

    aynştay neden fotoraflarda hep dil çıkarıyo:)

  509. onur demi?ki 03 Şubat 14 09:03 

    aynştay neden fotoraflarda hep dil çıkarıyo:):):):):):):):):):):)):):):):):):)

Yorumlar?n?zla Bize E?lik Edin. ye Olmadan Yorum Yapabilirsiniz.